Ostrów, dnia 12.05.2017 r.

 

Zapytanie ofertowe

 

I. Zamawiający

 

GMINA OSTRÓW 39-103 OSTRÓW 225

 

II. Opis przedmiotu zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem   wyrobów zawierających azbest z nieruchomości na terenie Gminy Ostrów w roku 2017.

 

III. Warunki realizacji zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z demontażem, usuwaniem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ostrów w zakresie:

1. odbioru wraz z załadunkiem oraz transportem i unieszkodliwieniem na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne z wydzielonymi kwaterami na odpady niebezpieczne zawierające azbest w Kozodrzy. Szacunkowa ilość wyrobów zawierających azbest przeznaczonych do odbioru załadunku transportu i unieszkodliwienia została określona wagowa przez Zamawiającego na około 22,275 Mg.

2. demontaż wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych ich załadunek, transport i unieszkodliwienie na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne z wydzielonymi kwaterami na odpady niebezpieczne zawierające azbest w Kozodrzy.

Szacunkowa ilość wyrobów zawierających azbest przeznaczonych do demontażu, załadunku transportu i unieszkodliwienia została określona wagowa przez Zamawiającego na około 10,84 Mg.

 

Ilość odpadów w pkt. 1 i 2 może ulec zmianie gdyż zakres robót został dokonany na podstawie wniosków, deklaracji mieszkańców Gminy, zamierzających usunąć wyroby zawierające azbest ze swoich posesji. Obmiar zakresu robót był dokonany w oparciu o pomiar szacunkowy.

 

Wykonawca, po podpisaniu umowy otrzyma od Zamawiającego dwa wykazy.

nieruchomości, tj :

- nieruchomości na których będzie dokonywany odbiór wyrobów zawierających azbest

- nieruchomości na których będzie dokonywany demontaż wyrobów zawierających azbest

przy czym Zamawiający zastrzega, że w takcie realizacji zadania wykaz może ulec zmianie.

Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia daty i godziny odebrania wyrobów

Zawierających azbest z właścicielem nieruchomości ,u którego mają być wykonywane prace.

Termin odebrania wyrobów zawierających azbest powinien być dogodny dla właściciela nieruchomości jednak nie dłuższy do dnia 13.10.2017 r.

Informacje o ustalonym terminie wykonawca przekaże zamawiającemu w formie harmonogramu.

Po każdym dokonanym demontażu lub/i odbiorze azbestu wraz z ich unieszkodliwieniem, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu karty przekazania odpadów na składowisko, potwierdzające ilość odebranych odpadów ( wagowo), a Właścicielowi posesji wystawi oświadczenie, że prace związane z usunięciem azbestu zostały wykonane prawidłowo z zachowaniem przepisów technicznych i sanitarnych a teren został prawidłowo oczyszczony z wyrobów zawierających azbest.

 

Zadanie będzie finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

 

IV. Termin wykonania zamówienia

 

12.06.2017 – 13.10.2017 r.

 

V. Wymagania od Wykonawców

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 

1.  Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności

lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

3.  Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

4.  Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzieleniu zamówienia.

 

 

VI. Wykaz wymaganych dokumentów

 

1. Druk oferty (np. wraz z kosztorysem ofertowym)

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie

o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

3. Stosowne zezwolenia (kopie) dokumentów na prowadzenie działalności związanej z wyrobami zawierającymi azbest

 

VII. Opis kryteriów oceny oferty

 

Przykładowo: Cena za przedmiot zamówienia – 100 %

Kryterium procentowe zostanie zmienione na punkty według następującego wzoru:

                                                     Cena najniższa

                                     Cena =―――――――― x 100 pkt

                                                      Cena badana

Inne kryteria:

……………………………….

……………………………….

 

VIII. Termin składania ofert

 

do dnia 25.05.2017r.

na adres lub w siedzibie Zamawiającego (budynek UG Ostrów, sekretariat ).

 

 

Zlecenie prac i realizacja umowy będących przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest uzależnione od pozyskania środków, tj. dofinansowania zadania pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ostrów, przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowisk i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

 

  • Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
  • Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce
  • Powiat ropczycko-sędziszowski
  • Podkarpackie - przestrzeń otwarta
  • Urząd pracy w Ropczycach
  • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS Ropczyce
  • Lasovia - lokalna grupa działania
  • ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach
  • ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych
Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu