Ostrów, dnia 14 czerwiec 2018r.
 

INFORMACJA.

 

Informuję, że na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /j.t. Dz. U.  z 2018 r. poz. 994/, zwołuję na dzień 21 czerwca 2018r. na godzinę 1100 posiedzenie Rady Gminy w Ostrowie- sesja XLVIII (sesja absolutoryjna).

Sesja odbędzie się w budynku Urzędu Gminy w Ostrowie - sala narad.

Poniżej przedstawiam proponowany porządek obrad:

Część I

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie obecności.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Informacja Wójta Gminy o działalności Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Dyskusja w zakresie przedstawionej informacji.

Część II - absolutoryjna

 1. Zapoznanie z Uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Ostrów sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Ostrów za 2017r.
 2. Zapoznanie się z Uchwałą RIO w Rzeszowie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Ostrowie o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Ostrów z tytułu wykonania budżetu gminy za 2017r.
 3. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Ostrowie z rozpatrzenia sprawozdania finansowego Gminy Ostrów za rok 2017 oraz wniosku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Ostrów za rok 2017.
 4. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Ostrowie w sprawie wykonania budżetu gminy za 2017r. oraz wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
 5. Zapoznanie się z informacją Wójta Gminy o stanie mienia komunalnego  Gminy Ostrów za 2017r.
 6. Dyskusja w zakresie przedstawionego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Ostrów za 2017r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ostrów z tytułu wykonania budżetu za rok 2017r.

Część III

 1. Przedstawienie opinii do niżej wymienionych projektów uchwał przez komisje stałe Rady Gminy Ostrów wraz z dyskusją.
 2. Podjęcie uchwał;
 • w sprawie przystąpienia do sporządzenia XVII zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostrów,
 • w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2018 w miejscowościach Kamionka, Kozodrza i Ostrów w gminie Ostrów,
 • w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Kamionka”,
 • w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli,
 • w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Skrzyszowie na rzecz Parafii Rzymsko – Katolickiej i udzielenia bonifikaty od ceny jej sprzedaży,
 • w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach podstawowych i zespołach szkolno – przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Ostrów,
 • w sprawie  zmiany Uchwały własnej Nr XXI/93/16 Rady Gminy w Ostrowie z dnia16 marca 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym  jest gmina Ostrów, udostępnionych przez operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,
 • w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego,
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego,
 • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów na lata 2018 – 2025,
 • w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2018 oraz zmiany uchwały własnej Nr XLIII/245/17 z dnia 29 grudnia 2017 roku.
 1. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 2. Sprawy różne.
 3. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Józef Bajor

 • Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
 • Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce
 • Powiat ropczycko-sędziszowski
 • Podkarpackie - przestrzeń otwarta
 • Urząd pracy w Ropczycach
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS Ropczyce
 • Lasovia - lokalna grupa działania
 • ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach
 • ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych
Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu