Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr  43 /2018 Wójta Gminy Ostrów z dnia 21czerwca 2018 r.

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym

Lp.

Działka

nr

Powierzchnia

w ha

Położenie

Nr księgi wieczystej

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości
w planie zagospodarowania

przestrzennego

Miesięczny czynsz dzierżawny

netto
w zł. + VAT

Okres dzierżawy

1.

2750/26

      i

2750/35

     0,9945

     3,0856

 

Kozodrza

RZ1R/00043198/7

nieruchomość zagospodarowana przez Wytwórnię Mas Bitumicznych, położona

w sąsiedztwie wysypiska odpadów komunalnych.

teren oznaczony symbolem „P/U2”- tereny produkcyjne, składów i magazy-

nów oraz usługowe

 5.600,00 zł.+ VAT

w stawce obowiązu- jącej w dniu wysta-          
wienia  faktury - przez  pierwsze 12 m-cy ;

- w kolejnych 9 latach wzrost  czynszu netto o 12% każdego roku
w stosunku do czynszu obowiązują- cego w poprzednim roku + VAT,:

 

 

10 lat

 

UWAGA:  Uchwałą  Nr XLVII/288/18  z dnia 26 kwietnia 2018r. Rada Gminy wyraziła zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy w/w nieruchomości na 10 lat (przedłużenie umowy)

Wykaz podlega wywieszeniu w dn.  21.06.2018r. –  11.07.2018r.             

  • Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
  • Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce
  • Powiat ropczycko-sędziszowski
  • Podkarpackie - przestrzeń otwarta
  • Urząd pracy w Ropczycach
  • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS Ropczyce
  • Lasovia - lokalna grupa działania
  • ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach
  • ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych
Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu