Ostrów, dnia 10 października 2018r.

INFORMACJA

Informuję, że na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /j.t. Dz. U. 2018r., poz. 994 z późn. zm./, zwołuję na dzień 18 października  2018r. na godzinę 900 – LII Sesję Rady Gminy Ostrów. Sesja odbędzie się w sali narad, w budynku Urzędu Gminy Ostrów.

Poniżej przedstawiam proponowany porządek obrad:

 

Część 1

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie obecności.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Informacja Wójta Gminy o działalności Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Dyskusja.
 1. Podjęcie uchwał:
 • w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/293/18 Rady Gminy w Ostrowie z dnia 21 czerwca 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia XVII zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostrów,
 • w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostrów oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie gminy Ostrów,
 • w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania oraz wysokości stypendiów  w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania kultury i sztuki,
 • w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Woli Ocieckiej,
 • w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej na terenie Gminy Ostrów,
 • w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2018.
 1. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

Część 2

 1. Zakończenie kadencji 2014 – 2018
 • Złożenie sprawozdania przez p.o. Wójta Gminy o stanie Gminy na koniec kadencji 2014 – 2018.
 • Złożenie sprawozdania przez Przewodniczącego Rady Gminy z działalności Rady w kadencji 2014 – 2018.
 • Złożenie sprawozdania przez Przewodniczących Komisji Rady Gminy z działalności w kadencji 2014 – 2018.
 • Wręczenie podziękowań.
 1. Sprawy bieżące.
 1. Zakończenie sesji kończącej kadencję  2014 – 2018 Rady Gminy w Ostrów.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Józef Bajor

 • Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
 • Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce
 • Powiat ropczycko-sędziszowski
 • Podkarpackie - przestrzeń otwarta
 • Urząd pracy w Ropczycach
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS Ropczyce
 • Lasovia - lokalna grupa działania
 • ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach
 • ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych
Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu