„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 4/2018

Lokalna Grupa Działania LASOVIA ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia  
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

w zakresie: Podejmowanie działalności gospodarczej

w ramach przedsięwzięcia 1.1.3. Rozwój działalności gospodarczych związanych
ze stworzeniem miejsc noclegowych.

 1. Termin składania wniosków:

 od 12.11.2018r. do 26.11.2018r.

 1. Miejsce składania wniosków:

Biuro Lokalnej Grupy Działania LASOVIA, ul. Sikorskiego 2a,  39-300 Mielec,

od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 15:00.

 1. Forma wsparcia:

Wsparcie udzielane jest w formie ryczałtu - premii w wysokości 50 000,00 zł.

 1. Zakres tematyczny operacji:

Podejmowanie działalności gospodarczej odnosi się do zakresu § 2 ust. 1 pkt 2a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U.2015.1570 z dnia 2015.10.09 z późn. zm.)

 1. Warunki udzielenia wsparcia:

Operacja musi spełniać warunki wskazane w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U.2015.1570 z dnia 2015.10.09 z późn. zm.).

Operacja musi być zgodna z Programem (PROW 2014–2020) oraz realizować wskaźniki określone w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania LASOVIA (załącznik nr 1 do ogłoszenia 4/2018 – Planowane do osiągnięcia
w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki)

Operacja musi być zgodna z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu, jest zgodna
z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu, wniosek złożony został w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu oraz sporządzony został na formularzu wskazanym w ogłoszeniu
o naborze zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku.

Operacja musi być zgodna z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, (tj. uzyskać na etapie oceny ponad 30% pkt.)

 1. Kryteria wyboru operacji:

Operacja znajdzie się na liście operacji wybranych do finansowania jeżeli przejdzie pozytywnie: weryfikację wstępną, weryfikację pod względem zgodności z Programem (PROW 2014–2020), zgodności ze Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania LASOVIA oraz uzyska co najmniej minimalną liczbę punktów  na etapie oceny Rady LGD LASOVIA (załącznik nr 2 do ogłoszenia 4/2018 - Karta oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji) wg lokalnych kryteriów wyboru:

Kryterium wyboru

Waga

Wnioskodawca korzystał osobiście z doradztwa
w zakresie wniosku w biurze LGD

1) nie korzystał – 0 pkt

2) korzystał – 5 pkt

Powstawanie nowych miejsc pracy w ramach operacji:

1) 1 etat - 0 pkt

2) 2 etaty - 10 pkt

3) 3 etaty - 20 pkt

Podnoszenie kompetencji osób w ramach operacji:

1) nie przewiduje- 0 pkt

2) przewiduje- 10 pkt

Operacja sprzyja ochronie środowiska i przeciwdziała zmianom klimatu

1) nie-  0 pkt

2) tak- 10 pkt

Projekt jest innowacyjny

1) nie - 0 pkt

2) tak - 10 pkt

Operacja jest składana przez osobę z grupy defaworyzowanej określonej w LSR lub bezpośrednio oddziałuje na  grupę defaworyzowaną określoną w LSR

1) nie - 0 pkt

2) tak - 10 pkt

Operacja  realizowana przez osoby zakładające  działalność gospodarczą której podstawę stanowią lokalne produkty, w tym lokalne produkty rolne

1) nie - 0 pkt

2) tak - 10 pkt

Wnioskodawca posiada zasoby własne odpowiednie do zakresu działalności którą zamierza uruchomić

1) nie - 0 pkt

2) tak - 10 pkt

 1. Minimalna liczba punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji

Minimalna liczba punktów jakie musi otrzymać operacja, by zostać uznaną za spełniająca lokalne kryteria wyboru to ponad 30% z 85 pkt. czyli 25,5 pkt.

 1. Sposób składania wniosku:

Zgodnie z Procedurą wyboru i oceny operacji w ramach LSR, zawierającą m. in. następujące wytyczne:

1/ Wniosek o przyznanie pomocy na operację realizowaną przez podmiot inny niż LGD składa się bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną) do biura LGD w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków.

2/ Złożenie wniosku w Biurze LGD potwierdzane jest na kopii pierwszej strony wniosku. Potwierdzenie zawiera datę oraz godzinę złożenia wniosku, liczbę złożonych wraz z wnioskiem załączników oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą w LGD wniosek.

3/ Biuro LGD nadaje każdemu wnioskowi indywidualne oznaczenie (znak sprawy) i wpisuje je we wniosku w odpowiednim polu oraz w rejestrze wniosków zawierającym ponadto: nazwę wnioskodawcy, tytuł operacji, lokalizację, kwotę wnioskowanej pomocy, datę i godzinę.

4/ Na każdym etapie oceny i wyboru wniosku Wnioskodawcy przysługuje prawo do wycofania wniosku. W tym celu Wnioskodawca powinien złożyć w Biurze LGD pismo wycofujące podpisane przez siebie lub osoby upoważnione do reprezentacji Wnioskodawcy. Wycofanie wniosku sprawi, że podmiot ubiegający się o wsparcie znajdzie się w sytuacji sprzed jego złożenia.

5/ Wniosek wycofany zwracany jest wraz z załącznikami Wnioskodawcy bezpośrednio
w Biurze LGD lub korespondencyjnie z tym, że LGD zachowuje kopię dokumentu wraz
z oryginałem wniosku o jego wycofanie.

 

 1. Dodatkowe warunki udzielenia wsparcia:

W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez dwa lub więcej wniosków, a limit dostępnych środków nie pozwala na finansowanie wszystkich operacji decydujące znaczenie ma kolejność złożenia wniosku.

 1. Limit dostępnych środków w ramach ogłaszanego naboru:

150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

 1. Wysokość wsparcia:

Wysokość pomocy przyznanej na jedną operację - 50 000,00zł

 

 1. Intensywność pomocy:

Intensywność wsparcia - 100 % kosztów kwalifikowalnych

 1. Wymagane dokumenty, potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

Wniosek o przyznanie pomocy na operacje w zakresie Podejmowanie działalności gospodarczej
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 wraz
z wymaganymi załącznikami.

Dodatkowe dokumenty niezbędne LGD do oceny zgodności operacji z LSR – wykaz stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia o naborze wniosków 4/2018.

Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z Instrukcją wypełniania wniosku
o przyznanie pomocy, rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U.2015.1570 z dnia 2015.10.09 z późn. zm.).

 1. Informacje o miejscu udostępnienia LSR, formularza wniosku o udzielenie wsparcia, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia:

Formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność oraz formularz umowy
o przyznanie pomocy dostępne są na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa. Naboru nr 4/2018 dotyczą dokumenty znajdujące się w punkcie
II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej DOKUMENTY APLIKACYJNE do pobrania ze strony: http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 oraz Procedury wyboru i oceny operacji dostępne są na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania LASOVIA www.lasovia.com.pl w zakładce PROW 2014-2020.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w biurze Lokalnej Grupy Działania LASOVIA, ul. Sikorskiego 2a, 39-300 Mielec od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biura tj. 7:00 - 15:00 oraz pod numerem telefonu 17 788 53 00.

Załączniki do ogłoszenia:

 1. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz wskaźniki pobierz
 2. Karta oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji, zawierająca Lokalne kryteria wyboru operacji pobierz
 3. Dodatkowe dokumenty niezbędne LGD do oceny zgodności operacji z LSR pobierz

3.1. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych Klauzula RODO pobierz 

3.2. Uzasadnienie zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru pobierz

 • Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
 • Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce
 • Powiat ropczycko-sędziszowski
 • Podkarpackie - przestrzeń otwarta
 • Urząd pracy w Ropczycach
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS Ropczyce
 • Lasovia - lokalna grupa działania
 • ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach
 • ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych
Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu