Ostrów, dnia 30 stycznia 2019r.

INFORMACJA

Informuję, że na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /j.t. Dz. U. 2018r., poz. 994 ze. zm./, z w o ł u j ę na dzień 7 lutego 2019r. na godzinę 1100 - VI Sesję Rady Gminy Ostrów. Sesja odbędzie się w sali narad, w budynku Urzędu Gminy w Ostrowie.

Poniżej przedstawiam proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie obecności.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Informacja Wójta Gminy o działalności Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Dyskusja
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Ociece poprzez likwidację Szkoły Filialnej w Zdżarach i oddziału przedszkolnego w Zdżarach.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Ostrowie na 2019r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Ostrów na 2019r.
 10. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 11. Sprawy bieżące.
 12. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Józef Bajor

 • Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
 • Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce
 • Powiat ropczycko-sędziszowski
 • Podkarpackie - przestrzeń otwarta
 • Urząd pracy w Ropczycach
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS Ropczyce
 • Lasovia - lokalna grupa działania
 • ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach
 • ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych
Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu