Ostrów, dnia 19 marca 2019r.

 

INFORMACJA

 

Informuję, że na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /j.t. Dz. U. 2018r., poz. 994 ze. zm./, z w o ł u j ę na dzień 28 marca 2019r. na godzinę 10.00 - VII Sesję Rady Gminy Ostrów. Sesja odbędzie się w sali narad, w budynku Urzędu Gminy w Ostrowie.

Poniżej przedstawiam proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie obecności.

3. Wnioski do porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Informacja Wójta Gminy o działalności Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym.

6. Informacja i przedstawienie rozliczenia środków z akcyzy alkoholowej za 2018r.

7. Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Ropczycach na temat stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Ostrów i Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego

8. Przedstawienie sprawozdania za rok 2018 z realizacji w Gminie Ostrów zadań z zakresu wspierania rodziny zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

9. Dyskusja

10. Podjęcie uchwał:

1) Podjęcie uchwały w sprawie statutu sołectwa Blizna.

2) Podjęcie uchwały w sprawie statutu sołectwa Borek Mały.

3) Podjęcie uchwały w sprawie statutu sołectwa Kamionka.

4) Podjęcie uchwały w sprawie statutu sołectwa Kozodrza.

5) Podjęcie uchwały w sprawie statutu sołectwa Ocieka.

6) Podjęcie uchwały w sprawie statutu sołectwa Ostrów.

7) Podjęcie uchwały w sprawie statutu sołectwa Skrzyszów.

8) Podjęcie uchwały w sprawie statutu sołectwa Wola Ociecka.

9) Podjęcie uchwały w sprawie statutu sołectwa Zdżary.

10) Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Ociece poprzez likwidację Szkoły Filialnej w Zdżarach i oddziału przedszkolnego w Zdżarach.

11) Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody.

12) Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ostrów w 2019r.

13) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pożyczki Stowarzyszeniu Aktywnych Kobiet.

14) Podjęcie uchwały w sprawie pożyczki Stowarzyszeniu Aktywnych Kobiet.

15) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pożyczki Stowarzyszeniu Miłośników Ziemi „Bliźnieńskiej”

16) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy komisji stałych Rady Gminy w Ostrowie na 2019r.

17) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Ostrów na 2019r.

18) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów na lata 2019-2025.

19)Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozodrzy.

20) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowie.

21)Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności pieniężnej i odsetek o charakterze cywilnoprawnym w związku z przedawnieniem przypadających Gminie Ostrów powyżej 5.000 zł.

22) Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Ropczycko – Sędziszowskiemu na realizacje zadania publicznego

 

11. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

12. Sprawy bieżące.

13. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Józef Bajor

  • Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
  • Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce
  • Powiat ropczycko-sędziszowski
  • Podkarpackie - przestrzeń otwarta
  • Urząd pracy w Ropczycach
  • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS Ropczyce
  • Lasovia - lokalna grupa działania
  • ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach
  • ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych
Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu