Ostrów, dn. 25.03.2019

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowie

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO: OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA

I. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełnić następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku:

 1. posiada obywatelstwo polskie;
 2. posiada wykształcenie minimum średnie;
 3. posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
 4. nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na określonym stanowisku;
 6. ma nieposzlakowaną opinię;
 7. mile widziane doświadczenie w pracy z osobami starszymi, wymagającymi opieki.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. wysoka kultura osobista;
 2. podstawowa znajomość obsługi komputera;
 3. prawo jazdy kat. B;
 4. umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych;
 5. umiejętność organizowania pracy w domu klienta.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku.

Do zadań opiekunki środowiskowej należeć będzie w szczególności:

Usługi gospodarcze:

 1. pomoc w czynnościach dnia codziennego, w miarę potrzeby; pomoc przy myciu, kąpaniu, ubieraniu się,
 2. zakup i dostarczanie artykułów spożywanych, leków i innych niezbędnych artykułów w gospodarstwie domowym,
 3. przyrządzanie posiłków; w tym zgodnie z zalecaną przez lekarza dietą,
 4. utrzymywanie porządku w pomieszczeniach użytkowanych lub zajmowanych przez osobę zainteresowaną,
 5. palenie w piecu, przynoszenie węgla, drewna,
 6. zapewnienie w miarę możliwości kontaktów z otoczeniem,
 7. pomoc osobie zainteresowanej w kontakcie z urzędami, instytucjami, zakładami opieki zdrowotnej itp.

Usługi pielęgnacyjne:

 1. wykonywanie niezbędnych czynności związanych z utrzymaniem czystości osoby w zależności od indywidualnych potrzeb,
 2. pomoc w kontakcie z lekarzem leczącym i służbą zdrowia, zamawianie wizyt domowych, pomoc w rejestracji wizyt w poradni.

Prowadzenie niezbędnej dokumentacji.

Bieżąca współpraca z pracownikami socjalnymi w zakresie wymiany informacji na temat środowisk objętych usługami opiekuńczymi.

IV. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys - cv;
 2. list motywacyjny;
 3. kserokopie dyplomów, świadectw potwierdzających wykształcenie oraz kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;
 4. kserokopia świadectw pracy;
 5. kwestionariusz osobowy;
 6. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na w/w stanowisku;
 7. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 8. kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku osoby posiadającej ustalony stopień niepełnosprawności).
 9. Oświadczenie o niekaralności następującej treści: „Oświadczam, że nie byłem/am karany/a za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe i nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne. Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam z pełni praw publicznych zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (DZ. U. z 2016r, poz. 902 z późn. zm.).”
 10. Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko – opiekunka środowiskowa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostrowie, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r., poz. 922).”

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie - 20 godzin tygodniowo.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w GOPS w Ostrowie, w godzinach urzędowania tj. od 7.30 do 15.30, w dni robocze, lub przesłać pocztą na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowie, Ostrów 225, 39-103 Ostrów, w zamkniętej/zaklejonej kopercie z dopiskiem: Nabór na stanowisko – OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA w terminie do 15.04.2019r. do godziny 15.00 (liczyć się będzie data wpływu oferty do GOPS w Ostrowie)

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie BIP Ostrów oraz stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Barbara Borowiec

Kierownik GOPS

 • Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
 • Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce
 • Powiat ropczycko-sędziszowski
 • Podkarpackie - przestrzeń otwarta
 • Urząd pracy w Ropczycach
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS Ropczyce
 • Lasovia - lokalna grupa działania
 • ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach
 • ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych
Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu