INFORMACJA

Informuję, że na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /j.t. Dz. U.  z 2019 r. poz. 506/, zwołuję na dzień 27 czerwca 2019r. na godzinę 900  IX sesję (sesja absolutoryjna) Rady Gminy w Ostrowie.

Sesja odbędzie się w budynku Urzędu Gminy w Ostrowie - sala narad. 

Poniżej przedstawiam proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie obecności i prawomocności obrad.
 3. Uwagi do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołów z poprzednich dwóch, ostatnich sesji.
 5. Informacja Wójta Gminy o działalności Urzędu Gminy oraz z wykonania uchwał w okresie międzysesyjnym.
 6. Wystąpienie Starosty Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego.
 7. Raport o stanie Gminy Ostrów za 2018 rok:
  1) przedstawienie raportu o stanie Gminy Ostrów za rok 2018,
  2) debata nad raportem,
  3) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Ostrów.
 8. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok:
  1) Zapoznanie z Uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Ostrów sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Ostrów za 2018r.
  2) Zapoznanie się z Uchwałą RIO w Rzeszowie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Ostrowie o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Ostrów z tytułu wykonania budżetu gminy za 2018r.
  3) Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Ostrowie z rozpatrzenia sprawozdania finansowego Gminy Ostrów za rok 2018 oraz wniosku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Ostrów za rok 2018.
  4) Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Ostrowie w sprawie wykonania budżetu gminy za 2018r. oraz wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
  5) Zapoznanie się z informacją Wójta Gminy o stanie mienia komunalnego Gminy Ostrów za 2018r.
  6) Dyskusja w zakresie przedstawionego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Ostrów za 2018r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ostrów z tytułu wykonania budżetu za rok 2018r.
 11. Przedstawienie opinii do niżej wymienionych projektów uchwał przez komisje stałe Rady Gminy Ostrów wraz z dyskusją.
 12. Podjęcie uchwał;
  1) w sprawie zmiany uchwały NR LII/332/18 z dnia 18 października 2018 r
  2) w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności na nieruchomości położonej w Skrzyszowie
  3) w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności dla nieruchomości położonej w Kamionce
  4) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Ociece
  5) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Ociece
  6) w sprawie przyjęcia od Powiatu Ropczycko- Sędziszowskiego zadania zarządzania drogami powiatowymi
  7) w sprawie uchwalenia XVII zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostrów
  8) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego
  9) w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności pieniężnej o charakterze cywilnoprawnym przypadającej Gminie Ostrów powyżej 5000 zł
  10) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019
 13. Interpelacje, wnioski radnych.
 14. Sprawy różne.
 15. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Józef Bajor

 • Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
 • Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce
 • Powiat ropczycko-sędziszowski
 • Podkarpackie - przestrzeń otwarta
 • Urząd pracy w Ropczycach
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS Ropczyce
 • Lasovia - lokalna grupa działania
 • ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach
 • ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych
Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu