Komendant Gminny OSP - Adam GrybośGmina Ostrów zajmuje obszar 97 km2 i liczy ponad 7 tyś mieszkańców, zajmuje ok. 17% powierzchni powiatu i obejmuje 9 sołectw. Na terenie gminy Ostrów znajduje się 7 jednostek OSP z siedzibami w miejscowościach: Ostrów, Skrzyszów, Kozodrza, Kamionka, Ocieka, Wola Ociecka oraz Blizna, w tym dwie jednostki należące do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego tj. OSP Ostrów oraz OSP Kozodrza. W jednostkach OSP na terenie gminy Ostrów działa 429 członków zwyczajnych (czynnych) w tym 350 mężczyzn i 79 kobiet, 41 członków honorowych i 3 członków wspierających. Razem liczba członków wynosi 473, w tym 79 kobiet. W jednostkach tych istnieją dwie kobiece drużyny pożarnicze w liczbie 22 członkinie oraz 3 młodzieżowe drużyny pożarnicze w liczbie 44 członków, w tym 16 dziewcząt i 28 chłopców.

Na terenie naszej gminy w latach 2011-2016 (kwiecień) powstało 335 zdarzeń w tym 92 pożary oraz 243 Mz, oraz 3 alarmy fałszywe. W stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego zarejestrowaliśmy wzrost liczby pożarów (z 52 do 92, oraz spadek liczby mniejszych zagrożeń (z 371 na 243).
Jednostki z naszej gminy brały udział w 431 zdarzeniach w tym 97 pożarów i 332 Mz tj.

 • Ostrów            59 pożarów i 82 Mz    15 cw
 • Kozodrza          19 pożarów i 26 Mz    15 cw
 • Kamionka         12 pożarów i 15 Mz    5 cw
 • Skrzyszów          7 pożarów i 6 Mz    5 cw
 • Ocieka              9 pożarów i 12 Mz    5 cw
 • Wola Ociecka   10 pożarów i 10 Mz    5 cw
 • Blizna              10 pożarów i 13 Mz    5 cw

Najwięcej zdarzeń zaistniałych na terenie naszej gminy jak i całego powiatu w okresie sprawozdawczym 2007-2001 związanych było z powodziami, które kilka razy nawiedzały nasz powiat. W bieżącym okresie sprawozdawczym zdarzeń takich nie było stąd też zmniejszenie liczby miejscowych zagrożeń na terenie gminy.
W ostatnich latach notujemy zwiększającą się liczbę zdarzeń związanych z niesprzyjającą pogodą. Nie było wprawdzie powodzi i  z tym związanych działań, ale zwiększa się liczba zdarzeń powstałych wskutek gwałtownych burz, wyładowań atmosferycznych, wiatrów, trąb powietrznych. Wydaje się, że w następnych latach należy być w coraz większym stopniu przygotowanym na zmieniającą się pogodę oraz skutki zmian klimatycznych.

Strażacy z OSP gminy Ostrów aktywnie biorą udział w zawodach pożarniczych co skutkuje zajmowaniem czołowych lokat na zawodach powiatowych, a także wysokimi miejscami na zawodach wojewódzkich. Poprzednie zawody powiatowe odbywały się w roku 2013 na terenie naszej gminy na stadionie sportowym w Ostrowie. I miejsce zajęła jednostka OSP Kozodrza.
W ubiegłym roku zawody powiatowe odbyły się w miesiącu wrześniu na stadionie w Sędziszowie Młp. I miejsce zajęła również jednostka OSP Kozodrza, a IV jednostka OSP Ostrów. Wysokie lokaty naszych jednostek w sporcie pożarniczym powodują jeszcze większa motywację do ćwiczeń oraz zajmowania jeszcze wyższych miejsc na szczeblu wojewódzkim, co należy z całą stanowczością pochwalić.
Gminne Zawody OSP - Ostrów 2015
W zakresie działań profilaktycznych i szkoleniowych na terenie naszej gminy corocznie odbywają się turnieje wiedzy pożarniczej, corocznie też zwycięzcy tych turniejów zajmują czołowe miejsca na turniejach powiatowych. Kilkukrotnie nasza młodzież zdołała zakwalifikować się do Wojewódzkiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Na pochwałę zasługuje tutaj postawa ucznia szkoły podstawowej w Kozodrzy, a obecnie gimnazjum w Ostrowie Karola Fereta, który już kilkukrotnie zajmował czołowe miejsca w turniejach powiatowych i kwalifikował się do szczebla wojewódzkiego. Karol jest podopiecznym druha Jerzego Stachnika Naczelnika OSP Kozodrza, któremu bardzo dziękujemy za zaangażowanie.

W latach 2011-2016 kilkakrotnie organizowane były ćwiczenia gminne:
Od 2010 roku realizujemy program ćwiczeń gminnych połączonych z ewakuacją szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Ostrów. Przez te lata zorganizowaliśmy  ćwiczenia na wszystkich obiektach szkolnych na terenie gminy. W roku ubiegłym zakończyliśmy ten cykl ćwiczeń na szkole podstawowej w Kozodrzy.
Zarząd Gminny poparł pomysł kontynuacji tego programu. W tym roku zaczynamy od szkoły w Ociece.
Od kilku lat na prośbę pani dyrektor przedszkola w Kozodrzy przeprowadziliśmy w tymże przedszkolu pokaz ratownictwa medycznego oraz ratownictwa ogólnego w nagłych przypadkach połączone z ewakuacją przedszkola oraz pokazem sprzętu pożarniczego.
Oprócz programu ćwiczeń na obiektach szkolnych, corocznie przeprowadzamy także ćwiczenia gminne. Obiektami ćwiczeń są przeważnie tereny leśne w miejscowościach Blizna oraz Kamionka.
Ćwiczenia maja na celu pogłębienie wiedzy z zakresu gaszenia pożarów lasu, ratownictwa technicznego z użyciem narzędzi hydraulicznych, oraz pilarek łańcuchowych, oraz ratownictwa medycznego (np. ćwiczenia z udziałem samochodu osobowego przygniecionego przez drzewo).
Przeprowadzaliśmy także ćwiczenia z aparatami powietrznymi na terenie obiektu szkolnego w Woli Ocieckiej. W planach mieliśmy zaadoptowanie budynku gospodarczego w Ostrowie za zgodą Pana Wójta na potrzeby ćwiczeń w zadymieniu z aparatami powietrznymi, ale niestety nie uzyskałem zgody Komendanta Powiatowej PSP na takie ćwiczenia, ponieważ wymogi dotyczące uprawnień do przeprowadzania takich szkoleń zostały dosyć rygorystycznie zmienione.
W tym okresie kilkukrotnie także organizowano ćwiczenia KSRG, w których brały udział jednostki OSP z naszej gminy.
W marcu 2012 r. zorganizowaliśmy ćwiczenia ze sprzętem hydraulicznym na złomowisku na ul. Przemysłowej w Ropczycach, na które zaprosiliśmy sąsiednie jednostki. Ćwiczenia te zakwalifikowano jako ćwiczenia KSRG.
W maju 2013 r. jednostki OSP Ostrów, Kozodrza i Wola Ociecka brały udział w ćwiczenia Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w miejscowości Wola Ociecka.


Pozo tym były to ćwiczenia:

 • ćwiczenia KSRG w Czarnej Sędz. na obiekcie Gimnazjum
 • ćwiczenia na autostradzie „Węzeł Sędziszów Młp
 • ćwiczenia w DPS w Rudzie
 • ćwiczenia z ratownictwa wodnego w Cierpiszu
 • ćwiczenia na stacji paliw w Ropczycach
 • ćwiczenia na obiektach ”Wał Czarna Sędziszowska” „Wysypisko w śmieci w Kozodrzy”

Jednoski OSP w akcji

W latach ubiegłych udało się uzupełnić wyszkolenie pożarnicze:
Były to kursy podstawowy, uzupełniający, kwalifikowanej pierwszej pomocy, z zakresu kierowania ruchem drogowym, szkolenie kierowców konserwatorów sprzętu, szkolenie z zakresu zabezpieczenia lądowania LPR. Szkolenie dowódców oraz naczelników OSP.

Od 2012 r. były to następujące kursy:

 • Kurs ratownictwa technicznego – 46 osób
 • Kurs podstawowy – 57 osób
 • Kurs kierowców – 14 osób
 • Kurs dowódców – 13 osób
 • Kurs naczelników – 7 osób

Wszystkie te szkolenia będą kontynuowane w porozumieniu z KP PSP w Ropczycach. Łącznie podczas dwóch kadencji przeszkolono ponad 200 strażaków.

Na koniec chciałem zaznaczyć, że Strażacy z jednostek OSP bardzo aktywnie uczestniczyli i nadal będą uczestniczyć w życiu publicznym na terenie gminy. Była to pomoc w organizacji oraz utrzymaniu porządku, podczas różnych imprez samorządowych lub kościelnych organizowanych na terenie gminy, organizacja takich imprez, np. organizacja imprez strażackich połączonych z festynami dla ogółu społeczeństwa swoich wiosek i całej gminy, oraz dzień dziecka organizowany corocznie przez jednostkę z Woli Ocieckiej za co należą się szczególne podziękowania zarządowi OSP oraz druhowi Tadeuszowi Kalicie, który obecnie obchodzi 50-cio lecie swojej działalności w OSP.
W imieniu zarządu dziękuję również wszystkim jednostkom za współpracę.

Adam Gryboś
Komendant Gminnych OSP
Z dnia 17 kwietnia 2016

temesta générique en ligne France valium 10mg en ligne sans ordonnance

 

 • Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
 • Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce
 • Powiat ropczycko-sędziszowski
 • Podkarpackie - przestrzeń otwarta
 • Urząd pracy w Ropczycach
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS Ropczyce
 • Lasovia - lokalna grupa działania
 • ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach
 • ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych
Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu