geniusz logo

Gmina Ostrów przystąpiła do realizacji projektu pn.: „Geniusz IT” realizowanego w ramach Priorytetu IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. W dniu 24 kwietnia 2017 r. zawarta została umowa nr RPPK.09.02.00-18-0066/16-00 na dofinansowania projektu.

Celem głównym projektu jest nabycie kompetencji w zakresie Technologii Informatyczno Komunikacyjnych u 1032 uczniów (522K) i 135 nauczycieli (109K) oraz umożliwienie realizacji zajęć edukacyjnych w oparciu o narzędzia TIK w 8 szkołach podstawowych i jednym gimnazjum publicznym z terenu gminy Gorzyce, Nowa Sarzyna i Ostrów do 30.06.2018 r. Cel projektu bezpośrednio wspiera realizację celu szczegółowego 1 i 2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 powodując mierzalny wzrost kompetencji kluczowych (TIK).

Realizacja projektu na terenie gminy prowadzona jest w Szkole Podstawowej w Ostrowie, Woli Ocieckiej, Kamionce, Ociece, oraz Gimnazjum w Ostrowie.

Projekt realizowany jest wspólnie z Gminą Nowa Sarzyna, Gminą Gorzyce, ALDEO Systemy Zarządzania Sp. z o.o. / Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Centrum Szkolenia Administracji, oraz CDG PRO Sp. z o.o.

Gmina zobowiązała się do zabezpieczenia wkładu własnego do realizacji projektu, poprzez zapewnienie sal lekcyjnych na przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli i warsztatów dla uczniów.

W szkoleniu podnoszącym kompetencje z zakresu technologii informatyczno – komunikacyjnych wykorzystujących wyposażenie zakupione w ramach projektu dla szkół weźmie udział ponad pięćdziesięciu nauczycieli.

W zajęciach pozalekcyjnych: „Warsztaty w cyberprzestrzeni” Celem których jest rozwój kompetencji cyfrowych niezbędnych do uczenia się, rozwoju osobistego, integracji społecznej i w konsekwencji do funkcjonowania na rynku pracy. oraz „Warsztaty programowania”. Celem zajęć jest rozwój kompetencji cyfrowych ukierunkowanych na tworzenie cyfrowej informacji - umiejętność programowania. Weźmie udział łącznie ponad 330 uczniów. Zajęcia będą trwały po 30 godzin/grupa; (15 spotkań po 2 godziny). Realizowane będą od 01.09.2017 do 30.06.2018 r.

Celem przeprowadzenia w/w działań zostanie zakupione niezbędne wyposażenie wraz z oprogramowaniem dla szkół biorących udział w projekcie.

  • Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
  • Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce
  • Powiat ropczycko-sędziszowski
  • Podkarpackie - przestrzeń otwarta
  • Urząd pracy w Ropczycach
  • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS Ropczyce
  • Lasovia - lokalna grupa działania
  • ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach
  • ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych
Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu