Gmina rozpoczęła realizację działań przewidzianych do wykonania w projekcie pod nazwą „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Ostrów” w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Do projektu zostanie zakwalifikowana grupa 100 dzieci i młodzieży posiadająca stałe miejsce zamieszkania na terenie gminy Ostrów, uczącej się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z klas IV – VI szkół podstawowych oraz klas gimnazjalnych, z rodzin w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy, niż ostatni aktualny roczny wskaźnik: „Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie domowym publikowany przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym”, (W 2012 r. w gospodarstwach domowych ogółem przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na osobę ukształtował się na poziomie 1270,28 zł) nie posiadająca komputera oraz dostępu do Internetu, która uzyskała najwyższą średnią ocen w poprzedzającym rok naboru roku szkolnym. Grupa ta otrzyma 100 szt. zestawów komputerowych z dostępem do Internetu.

Zakupiony w ramach projektu sprzęt oraz oprogramowanie. Zostanie przekazany w nieodpłatne użytkowanie na podstawie umowy użyczenia grupie zakwalifikowanych osób.

Zgłoszenia do projektu dokonać może rodzic bądź opiekun prawny dostarczając do Urzędu Gminy dokumenty rekrutacyjne określone w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Jeżeli nie mają Państwo w gospodarstwie domowym komputera z dostępem do Internetu i spełniają Państwo pozostałe kryteria prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji 
i uczestnictwa w projekcie „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Ostrów” oraz podjęcie ewentualnej decyzji o zgłoszeniu. Z jednego gospodarstwa domowego można dokonać tylko jednego zgłoszenia.

Ponadto w ramach działań koordynacyjnych GCKiS otrzyma 7 szt. zestawów komputerowych. Które, będą udostępniane bezpłatnie osobom z grupy 50+, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie (rodzinie definiowanej zgodnie z art. 3 pkt 16 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych D.z U. 2003 Nr 228 poz 2255) (obecnie jest to kwota 831,15 zł), nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych ogłaszanych komunikatem w Monitorze Polskim przez Prezesa ZUS z terenu gminy Ostrów, oraz innym osobom, z pierwszeństwem dla spełniających kryteria grup docelowych działania 8.3 POIG (w budynku przystosowanym do tego, położonym w Skrzyszowie).

Szczegółowe informacje uzyskać można osobiście w Urzędzie Gminy pok. Nr 24, lub telefonicznie pod nr 17 745 11 60, wew. 326.

 

W związku z trwającym naborem chciałbym poinformować, iż zmianie uległ § 6, ust. 3 regulaminu określającego zasady uczestnictwa i procesu rekrutacji w projekcie „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Ostrów”, stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia Wójta Gminy Ostrów Nr 50/2013, z dnia 12.09.2013 r. 

§ 6, ust. 3. załącznika nr 1 otrzymuje brzmienie: „Zgłoszenia są przyjmowane w sposób ciągły – od 16 września do 10 października br. Ze złożonych zgłoszeń osób spełniających kryteria udziału w projekcie, ustalona zostanie lista rankingowa wg od najwyższej do najniższej średniej z ocen uzyskanych przez ucznia w roku szkolnym 2012/2013. Ze zgłoszeń które znajdą się na liście poniżej setnego miejsca ustalona zostanie lista rezerwowa. Osoby których zgłoszenia znajdą się powyżej setnego miejsca zostają zakwalifikowane do udziału w programie”.

 

Regulamin uczestnictwa w projekcie.

Formularz zgłoszeniowy.

Umowa użyczenia – wzór.

 

Powiat ropczycko-sędziszowskiPodkarpackie - przestrzeń otwartaUrząd pracy w Ropczycach

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS RopczyceLasovia - lokalna grupa działania ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych

Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu