stowarzyszenie nasza kamionka.pngW dniu 03.12.2013 r. w Kamionce powstało Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego Nasza Kamionka, którego siedzibą jest Publiczna Szkoła Podstawowa im. Wilhelma Macha w Kamionce.  Stowarzyszenie jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Swoją działalność prowadzi na rzecz ogółu społeczeństwa.

Działalność Stowarzyszenia, w trosce o równe szanse oraz ze względu na trudną sytuację życiową mieszkańców małych wsi, skierowana jest na rzecz mieszkańców wsi Kamionka.

Celem działania Stowarzyszenia jest:
1.    Wspieranie wszechstronnego zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturalnego, gospodarczego wsi Kamionka.
2.    Integracja mieszkańców wsi, przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniu społecznemu.
3.    Wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym.
4.    Podejmowanie działań na rzecz edukacji dzieci i młodzieży.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1.    Szeroko rozumianą działalność kulturalną w tym działaniu na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów i dóbr kultury.
2.    Prowadzenie działalności wydawniczej, w tym wydawanie gazetki lokalnej.
3.    Organizowanie akcji charytatywnych, festynów, aukcji, koncertów i wystaw.
4.    Promocję zdrowia i zdrowego stylu życia w jak najszerszym rozumieniu tych pojęć.
5.    Podejmowanie działań na rzecz rozwoju społecznego i zawodowego kobiet wiejskich.
6.    Popieranie i rozwijanie inicjatyw społecznych mieszkańców wsi.
7.    Upowszechnianie sportu, rekreacji oraz aktywnego wypoczynku, prowadzenie klubów sportowych i organizowanie obozów wypoczynkowych i sportowych.
8.    Organizowanie i prowadzenie działań na rzecz rozwoju infrastruktury wsi.
9.    Wspieranie przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego wsi, tworzenie nowych miejsc pracy.
10.    Wprowadzanie w życie i propagowanie zasad zrównoważonego rozwoju i działań na rzecz ekologii.
11.    Popularyzacja rolnictwa ekologicznego oraz ochrony przyrody.
12.    Organizowanie przetwórstwa rolno – spożywczego produkcji zdrowej żywności.
13.    Promowanie produktów i potraw lokalnych.
14.    Wspieranie aktywnego uczestnictwa mieszkańców wsi w Unii Europejskiej i przeciwdziałanie negatywnym skutkom integracji europejskiej i globalizacji.
15.    Organizowanie partnerstw lokalnych i regionalnych oraz  projektów finansowanych z Unii Europejskiej i pozyskiwanie środków finansowych na realizację celów tych partnerstw.
16.    Podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów wszelkich przedsięwzięć związanych z rozwojem wsi.
17.    Prowadzenie i popieranie wszelkich działań mających na celu promocję regionu oraz przedsiębiorczości na jego terenie.
18.    Prowadzenie szkoły na zasadach przewidzianych prawem i wspieranie innych szkół.
19.    Prowadzenie przedszkola, grupy, lub zespołu przedszkolnego.
20.    Prowadzenie świetlicy środowiskowej, domu ludowego, klubu dla młodzieży i dla dorosłych mieszkańców wsi.
21.    Prowadzenie centrum Kształcenia Ustawicznego lub Uniwersytetu Ludowego.
22.    Organizowanie wszelkich form edukacji dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, kursów, szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji i doradztwa, w tym doradztwa rolniczego.
23.    Udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży w wyrównywaniu szans edukacyjnych.
24.    Pomoc osobom niepełnosprawnym i innym wymagającym pomocy.
25.    Działalność w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym.
26.    Działalność w zakresie promocji i organizacji wolontariatu.  

Dane Stowarzyszenia:

KRS:  0000489065
NIP: 818-171-77-56
REGON: 181050316
Nr konta bankowego: 72917200030008176420000010

Zarząd stowarzyszenia:
1.    Prezes: Mirosław Ciesielski
2.    Wiceprezes: Danuta Wojton
3.    Wiceprezes: Leokadia Wolak
4.    Sekretarz: Mariola Drozd
5.    Skarbnik: Dorota Winiarz

 

Powiat ropczycko-sędziszowskiPodkarpackie - przestrzeń otwartaUrząd pracy w Ropczycach

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS RopczyceLasovia - lokalna grupa działania ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych

Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu