INFORMACJA

 

 

Informuję, że na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /j.t. Dz. U.  z 2016 r. poz. 446/, z w o ł u j ę  na dzień
16 czerwca 2016r. na godzinę 1000 posiedzenie Rady Gminy w Ostrowie- sesja  XXV,  absolutoryjna.

Sesja odbędzie się w budynku Urzędu Gminy w Ostrowie - sala narad.

 

Poniżej przedstawiam proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie obecności.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
 5. Informacja Wójta Gminy o działalności Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Dyskusja.
 7. Zapoznanie z Uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Ostrów sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Ostrów za 2015 rok.
 8. Zapoznanie się z Uchwałą RIO w Rzeszowie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Ostrowie o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Ostrów z tytułu wykonania budżetu gminy za 2015r.
 9. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Ostrowie z rozpatrzenia sprawozdania finansowego Gminy Ostrów za rok 2015 oraz wniosku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Ostrów za rok 2015.
 10. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Ostrowie w sprawie wykonania budżetu gminy za 2015r. oraz wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
 11. Zapoznanie się z informacją Wójta Gminy o stanie mienia komunalnego  Gminy Ostrów za 2015r.
 12. Dyskusja w zakresie przedstawionego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Ostrów za 2015 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ostrów z tytułu wykonania budżetu za rok 2015 rok.
 15. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 16. Sprawy różne.
 17. Zakończenie sesji.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Józef Bajor

 

Powiat ropczycko-sędziszowskiPodkarpackie - przestrzeń otwartaUrząd pracy w Ropczycach

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS RopczyceLasovia - lokalna grupa działania ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych

Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu