Ostrów, dnia 11 lipca 2016r.

INFORMACJA


 

Informuję, że na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /j.t. Dz. U. 2016r.  poz. 446 /, z w o ł u j ę na dzień 19 lipca 2016r. na godzinę 1100 posiedzenie Rady Gminy Ostrów – sesja XXVI. Sesja odbędzie się w sali narad, w budynku Urzędu Gminy Ostrów .

 

Poniżej przedstawiam proponowany porządek obrad:

 

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie obecności.
  3. Zatwierdzenie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  5. Informacja Wójta Gminy o działalności Urzędu w okresie międzysesyjnym.

      6. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Ostrów za 2015r.

  1. Omówienie stanu bezpieczeństwa przeciw pożarowego na terenie Gminy Ostrów – sprawozdanie finansowe z działalności OSP z terenu gm. Ostrów za rok 2015 .
  2. Dyskusja w zakresie przedstawionych informacji w punktach 5 – 7.
  3. Przedstawienie możliwości dofinansowania obiektów użyteczności publicznej jak również budynków prywatnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Działanie „Czysta energia – rozwój odnawialnych źródeł energii”.

-       Założenia, wymagane dokumenty, procedura konkursu – prezentacja firmy Do EKO Sp. z o.o.

-       Dyskusja.

  1. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Ropczycko – Sędziszowskiemu na realizację zadania publicznego;

2) w sprawie przejęcia od Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego zadania zarządzania drogą powiatową;

3) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Zdżarach od Skarbu Państwa – ANR w Rzeszowie;

4) w prawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Skrzyszowie;

5) w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrożenia Planu gospodarki niskoemisyjnej;

6) w sprawie zmiany w budżecie gminy Ostrów na 2016r.

     11. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

  1. Zakończenie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Józef Bajor

 

Powiat ropczycko-sędziszowskiPodkarpackie - przestrzeń otwartaUrząd pracy w Ropczycach

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS RopczyceLasovia - lokalna grupa działania ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych

Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu