OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu XV-2 zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

gminy Ostrów

 

 

Na podstawie art. 11 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu XV-2 zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostrów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 21 lipca do 10 sierpnia 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Ostrów, pokój nr 15, w godzinach pracy Urzędu. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 27 lipca 2016 r., w  pokoju nr 15                o godz. 1500.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Ostrów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia 2016 r.

 

Projekt XV-2 zmiany Studium dotyczy terenów położonych w gminie Ostrów, w tym:

-           dwóch terenów położonych w miejscowości Ocieka, bezpośrednio przy drodze powiatowej relacji Ocieka-Kamionka,

-           terenu położonego w miejscowości Wola Ociecka, w przysiółku Poręby, po południowej stronie drogi gminnej relacji Wola Ociecka - Blizna,

-           terenu położonego w miejscowości Zdżary, po północnej stronie drogi powiatowej relacji Ocieka-Kamionka, przy granicy z Ocieką,

-           terenu położonego w miejscowości Kamionka, w przysiółku Za Górą,

-           terenu położonego w miejscowości Kamionka, bezpośrednio przy drodze powiatowej relacji Kamionka – Leszcze.

 

 

Wójt Gminy Ostrów

 

Powiat ropczycko-sędziszowskiPodkarpackie - przestrzeń otwartaUrząd pracy w Ropczycach

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS RopczyceLasovia - lokalna grupa działania ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych

Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu