INFORMACJA

Informuję, że na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /j.t. Dz. U. 2016r., poz. 446 z późniejszymi zmianami/, z w o ł u j ę na dzień 28 października 2016r. na godzinę 1200 posiedzenie XXVIII Sesji Rady Gminy w Ostrowie.

Sesja odbędzie się w  sali narad, w budynku Urzędu Gminy Ostrów.

Poniżej przedstawiam proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie obecności.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Informacja Wójta Gminy o działalności Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Przedstawienie informacji z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych osób, które, zobowiązane są do ich złożenia.
 7. Przedstawienie wyników egzaminów zewnętrznych w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie Gminy Ostrów za rok szkolny 2015/2016.
 8. Dyskusja.
 9. Podjęcie uchwał ;
 1. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Kozodrzy,
 2. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.

10. Sprawy bieżące.

11. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

12. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Józef Bajor

 • Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
 • Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce
 • Powiat ropczycko-sędziszowski
 • Podkarpackie - przestrzeń otwarta
 • Urząd pracy w Ropczycach
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS Ropczyce
 • Lasovia - lokalna grupa działania
 • ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach
 • ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych
Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu