Ostrów, dnia 06 grudzień 2016r.

INFORMACJA

Informuję, że na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /j.t. Dz. U. 2016r.  poz. 446 ze zm. /, zwołuję na dzień 12 grudnia 2016r. na godzinę 9.00 posiedzenie Rady Gminy Ostrów –Sesja Nr XXX.  Sesja odbędzie się w sali narad, w budynku Urzędu Gminy Ostrów .

Poniżej przedstawiam proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie obecności.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Informacja Wójta Gminy o działalności Urzędu w okresie międzysesyjnym.
 6. Dyskusja.
 7. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta stanowiącej podstawę do ustalania podatku rolnego na obszarze gminy Ostrów w 2017r.,
 2. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
 3. w sprawie likwidacji samorządowej jednostki organizacyjnej Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Ostrowie i utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Zespołu Obsługi jednostek oświatowych w Ostrowie oraz nadania Statutu.
 4. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością nieruchomości położonej w Kozodrzy,
 5. w sprawie uchwalenia zmiany Nr I-3/2015 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego p.n. „Cyziówka”, terenu położonego w miejscowości Kamionka w Gminie Ostrów,
 6. w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016 – 2022,
 7. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowie,
 8. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 – 2019.
 1. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 2. Zakończenie sesji.

Serdecznie zapraszam do udziału w sesji

 

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Bajor

 • Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
 • Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce
 • Powiat ropczycko-sędziszowski
 • Podkarpackie - przestrzeń otwarta
 • Urząd pracy w Ropczycach
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS Ropczyce
 • Lasovia - lokalna grupa działania
 • ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach
 • ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych
Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu