WÓJT  GMINY  OSTRÓW
 
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Kozodrzy i w Skrzyszowie.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 02 października 2017r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy w Ostrowie, sala nr 29 (III piętro).

Przedmiotem przetargu są:
 
1. Nieruchomość poł. w Kozodrzy, składająca się z działek nr, nr: 2750/58 i 2750/60 o łącznej pow. 1,2765 ha, powstała z podziału działki nr 2750/42 obj. księgą wieczystą nr RZ1R/00038938/9.  
Cena wywoławcza wynosi 344.000,00 zł. (trzysta czterdzieści cztery tysiące zł.)
Wadium wynosi 34.400,00 zł (trzydzieści cztery tysiące czterysta zł);
Nieruchomość niezagospodarowana, położona w sąsiedztwie wysypiska odpadów komunalnych,  przy drodze powiatowej Zdżary – Witkowice. Przeznaczenie w planie zagospodarowania  przestrzennego -- tereny produkcyjne, składów, magazynów oraz usługowe.

2. Nieruchomość poł. w Skrzyszowie stanowiąca działkę nr 61/1 o pow. 0,10 ha, obj. księgą wieczystą nr RZ1R/00062662/0.
Cena wywoławcza wynosi 26.600,00 zł. (dwadzieścia sześć tysięcy sześćset zł.)
Wadium wynosi 2660,00 zł (dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt zł);
Nieruchomość położona jest w terenie zabudowanym, uzbrojonym przy skrzyżowaniu drogi powiatowej Anastazów - Skrzyszów z drogą na Podlesie Paszczyńskie. Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Nieruchomości wymienione w niniejszym ogłoszeniu nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz zobowiązaniami.
                                          
Warunki przetargu :
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium  przelewem na konto Gminy Ostrów Nr 60 9171 0004 0000 1300 2000 0100 BS Ropczyce w taki sposób aby najpóźniej w dniu 27 września 2017r. wadium znajdowało się na w/w koncie.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia  nieruchomości.
Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie (nie później niż przed upływem 3 dni) po zakończeniu przetargu.
W ten sam sposób wadium zostanie zwrócone w przypadku odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika od zawarcia umowy.
Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Cena nieruchomości uzyskana w przetargu podlega zapłacie przez kupującego nie później  niż do dnia  zawarcia umowy  notarialnej.
Koszty umowy notarialnej i innych opłat ponosi kupujący.
Wójt Gminy Ostrów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.         

Bliższych informacji udziela się w Referacie Inwestycji, Zamówień Publicznych i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Gminy Ostrów, pokój nr 8, tel. 177449302 lub pokój nr 15 tel. 177449321.

 

Powiat ropczycko-sędziszowskiPodkarpackie - przestrzeń otwartaUrząd pracy w Ropczycach

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS RopczyceLasovia - lokalna grupa działania ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych

Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu