Ostrów, dnia 31 października 2018r.

 

INFORMACJA

 

Informuję, że na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /j.t. Dz. U. 2018r., poz. 994 ze zm./, zwołuję na dzień 28 listopada 2018r. na godzinę 1400 - II Sesję Rady Gminy Ostrów VIII kadencji. Sesja odbędzie się w sali narad, w budynku Urzędu Gminy Ostrów.

Poniżej przedstawiam proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie obecności.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Informacja Wójta Gminy o działalności Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Dyskusja
 7. Podjęcie uchwał:
 • w sprawie obniżenia średniej ceny żyta stanowiącej podstawę do ustalenia podatku rolnego na obszarze gminy Ostrów w 2019 roku
 • w sprawie określenia wysokości stawek podatkowych od nieruchomości
 • w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Ostrów
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego
 • w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Ostrów
 • w sprawie udzielenia pożyczki Stowarzyszeniu Aktywnych Kobiet
 • w sprawie udzielenia pożyczki Stowarzyszeniu Aktywnych Kobiet
 • w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Bliźnie
 • w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Ostrowie
 • w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2018.
 1. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 2. Sprawy bieżące.
 3. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Józef Bajor

 • Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
 • Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce
 • Powiat ropczycko-sędziszowski
 • Podkarpackie - przestrzeń otwarta
 • Urząd pracy w Ropczycach
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS Ropczyce
 • Lasovia - lokalna grupa działania
 • ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach
 • ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych
Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu