O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzjio ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Zgodnie z art. 10 § 1, 49 i 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 2096, z późn. zm./ oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz.U. z 2018r., poz. 1945 z późn. zm.)

zawiadamia się, że na wniosek:

Gminy Ostrów, 39-103 Ostrów, zostało wszczęte z dniem 28.03.2019r. postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą:

„Zmiana sposobu użytkowania (wraz z przebudową) części istniejącego budynku szkoły podstawowej z oddziałem przedszkolnym – na żłobek - na działce nr ewid. 332 położonej w m. Zdżary, gmina Ostrów”.

     Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego zawierający charakterystykę inwestycji znajduje się do wglądu w Referacie Inwestycji, Zamówień Publicznych i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy w Ostrowie, pok. nr 15.

    Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.  

    Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

  • Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
  • Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce
  • Powiat ropczycko-sędziszowski
  • Podkarpackie - przestrzeń otwarta
  • Urząd pracy w Ropczycach
  • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS Ropczyce
  • Lasovia - lokalna grupa działania
  • ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach
  • ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych
Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu