O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania w sprawie podziału nieruchomości
o nieuregulowanym stanie prawnym,
położonej w miejscowości Ostrów w gminie Ostrów

 

Zgodnie z art. 10 § 1, 49 i 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 2096, z późn. zm.) oraz art. 97a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 2204 ze zm.) zawiadamia się, że zostało wszczęte z urzędu postępowanie w sprawie podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej numerem ewidencyjnym 425, obręb: 0006 Ostrów, o pow. 2,59 ha, położonej w miejscowości Ostrów, gmina Ostrów, powiat ropczycko-sędziszowski.
Podział ww. nieruchomości jest niezbędny dla realizacji celu publicznego, polegającego na wydzieleniu gruntu zajętego pod drogę publiczną.
Dokumentacja podziału nieruchomości, zawierająca wstępny projekt podziału znajduje się do wglądu w Referacie Inwestycji, Zamówień Publicznych i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy w Ostrowie, pok. nr 15.
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Wójt Gminy Ostrów
mgr Grzegorz Ożóg

  • Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
  • Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce
  • Powiat ropczycko-sędziszowski
  • Podkarpackie - przestrzeń otwarta
  • Urząd pracy w Ropczycach
  • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS Ropczyce
  • Lasovia - lokalna grupa działania
  • ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach
  • ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych
Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu