Zapytanie ofertowe:

Gmina Ostrów zwraca się z zapytaniem ofertowym na wykonanie następujących opracowań projektowych:

Zadanie 1. Budowa kolektora kanalizacji deszczowej w miejscowości Kamionka.

Zadanie 2. Przebudowa rowu melioracyjnego oraz montaż klapy burzowej w miejscowości Skrzyszów.

 

Zadanie 1.

Budowa kolektora kanalizacji deszczowej w miejscowości Kamionka.

 • Opis zadania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej oraz uzyskanie niezbędnych pozwoleń budowlanych na wykonanie kolektora kanalizacji deszczowej w miejscowości Kamionka. Projektowany kolektor deszczowy ma stanowić odwodnienie wschodniej części miejscowości Kamionka. 

Zakres opracowania obejmuje:

 • Projekt przepustu pod drogą powiatową nr 1225R pomiędzy działkami o numerach ewidencyjnych 489/11 i  481/1 (zgodnie z RYS.1)
 • Projekt włączenia kolektora deszczowego pod projektowanym chodnikiem od strony wschodniej w/w drogi powiatowej (według osobnego opracowania) do nowoprojektowanego przepustu pod drogą powiatową (zgodnie z RYS.1)
 • Projekt rowu odkrytego przy drodze powiatowej od strony wschodniej wraz z połączeniem do systemu rowów istniejących i nowoprojektowanego przepustu pod drogą powiatową (zgodnie z RYS.1)
 • Projekt kolektora deszczowego („krytego”) po stronie zachodniej drogi powiatowej 1225R na działkach o numerach ewidencyjnych: 481/1; 481/2; 483; 484/1; z włączeniem do istniejącego rowu melioracyjnego na działkach 484/1 i 790/11  (zgodnie z RYS.1)

Gmina Ostrów dopuszcza zaprojektowanie rozwiązań alternatywnych w stosunku do zaproponowanych w zapytaniu ofertowym, jeżeli będą one skutkować osiągnięciem celu zadania.

 • Zakres dokumentacji projektowej

 

Zakres dokumentacji projektowej do wykonania obejmuje:

 • Opracowanie koncepcji odwodnienia (na podkładzie mapy zasadniczej z opisem technicznym)
 • Opracowanie wniosku do decyzji lokalizacyjnej
 • Uzyskanie zgłoszenia lub pozwolenia wodnoprawnego
 • Wykonanie mapy do celów projektowych
 • Wykonanie projektu budowlanego dla zakresu robót z pkt 1.1 wraz z niezbędnymi uzgodnieniami oraz ewentualnymi projektami przekładek instalacji podziemnych
 • Wykonanie specyfikacji technicznych robót
 • Wykonanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót

Całość w/w dokumentacji projektowej należy wykonać w wymaganej przepisami ilości egzemplarzy w wersji papierowej i elektronicznej.

 • Zgłoszenie robót z „pełnym” projektem budowlanym

Uzyskanie zgłoszenia robót obejmuje:

 • Wykonanie wniosku zgłoszenia do Starostwa Powiatowego w Ropczycach
 • Wykonywanie ewentualnych korekt i poprawek w starostwie powiatowym do momentu zatwierdzenia w/w wniosku

                                   

 • Warunki wynagrodzenia i płatności

Gmina Ostrów dopuszcza płatności częściowe dla Wykonawcy po skutecznym wykonaniu etapu robót (szczegóły zostaną ustalone w umowie na wykonanie prac projektowych)

 • Termin wykonania zadania

Wykonanie całego zakresu zadania wyznacza się w terminie do 31.03.2020r.

 • Kryterium oceny oferty

Kryterium - cena oferty:  100%

Należy podać łączną cenę oferty dla całości zakresu zadania 1. :

 • Netto: …………………… zł
 • VAT: …………………… zł
 • Brutto: …………………… zł

Zadanie 2.

Przebudowa rowu melioracyjnego oraz montaż klapy burzowej w miejscowości Skrzyszów.

 • Opis zadania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej oraz uzyskanie niezbędnych pozwoleń budowlanych na wykonanie przebudowy rowu melioracyjnego oraz montaż klapy burzowej w miejscowości Skrzyszów. Projektowane rozwiązania mają stanowić zabezpieczenie przeciwpowodziowe przed niekontrolowaną „cofką” z rzeki Wielopolka. 

Zakres opracowania obejmuje:

 • Projekt przebudowy rowu melioracyjnego na działkach numer ewidencyjny 543, 544, 545 i 546 – zaprojektowanie obwałowania lub przedłużenie przepustu pod drogą powiatową (zgodnie z RYS.2)
 • Projekt wykonania klapy burzowej na przebudowanym obwałowaniu rowu melioracyjnego lub przepuście drogi powiatowej (zgodnie z RYS.1)
 • Projekt przebudowy dróg dojazdowych do posesji znajdujących się po północnej stronie rowu melioracyjnego

Gmina Ostrów dopuszcza zaprojektowanie rozwiązań alternatywnych w stosunku do zaproponowanych w zapytaniu ofertowym, jeżeli będą one skutkować osiągnięciem celu zadania.

 • Zakres dokumentacji projektowej

 

Zakres dokumentacji projektowej do wykonania obejmuje:

 • Opracowanie koncepcji rozwiązania (na podkładzie mapy zasadniczej z opisem technicznym)
 • Opracowanie wniosku do decyzji lokalizacyjnej
 • Uzyskanie zgłoszenia lub pozwolenia wodnoprawnego
 • Wykonanie mapy do celów projektowych
 • Wykonanie projektu budowlanego dla zakresu robót z pkt 2.1 wraz z niezbędnymi uzgodnieniami oraz ewentualnymi projektami przekładek instalacji podziemnych
 • Wykonanie specyfikacji technicznych robót
 • Wykonanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót

Całość w/w dokumentacji projektowej należy wykonać w wymaganej przepisami ilości egzemplarzy w wersji papierowej i elektronicznej.

 • Zgłoszenie robót z „pełnym” projektem budowlanym

Uzyskanie zgłoszenia robót obejmuje:

 • Wykonanie wniosku zgłoszenia do Starostwa Powiatowego w Ropczycach
 • Wykonywanie ewentualnych korekt i poprawek w starostwie powiatowym do momentu zatwierdzenia w/w wniosku
 • Warunki wynagrodzenia i płatności

Gmina Ostrów dopuszcza płatności częściowe dla Wykonawcy po skutecznym wykonaniu etapu robót (szczegóły zostaną ustalone w umowie na wykonanie prac projektowych)

 • Termin wykonania zadania

Wykonanie całego zakresu zadania wyznacza się w terminie do 31.03.2020r.

 • Kryterium oceny oferty

Kryterium - cena oferty:  100%

Należy podać łączną cenę oferty dla całości zakresu zadania 1. :

 • Netto: …………………… zł
 • VAT: …………………… zł
 • Brutto: …………………… zł

UWAGI OGÓLNE:

 • Gmina Ostrów dopuszcza składanie ofert łącznie na dwa zadania z podaniem ceny dla każdego zadania, lub złożenie oferty tylko na jedno z w/w zadań
 • Ocena zadań oraz wybór Wykonawcy odbywać się będzie oddzielnie dla każdego z zadań
 • Cena danej oferty jest ceną ryczałtową, która musi przewidywać wszystkie koszty wykonania opracowań projektowych
 • Termin składania ofert dla Zadania 1. i Zadania 2. wyznacza się do dnia 12.08.2019r.
 • Zalecana jest wizja terenowa przed złożeniem oferty
 • Gmina Ostrów deklaruje pomoc w uzyskiwaniu wymaganych zgód na wejścia w teren do zaprojektowania inwestycji.
 • Osoba do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego: Wojciech Popielarz

Tel. (17) 744 93 16; e-mail.: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Załączniki:

 • Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
 • Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce
 • Powiat ropczycko-sędziszowski
 • Podkarpackie - przestrzeń otwarta
 • Urząd pracy w Ropczycach
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS Ropczyce
 • Lasovia - lokalna grupa działania
 • ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach
 • ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych
Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu