REGIONALNY DYREKTOR Rzeszów, dnia 16 sierpnia 2019 r.

OCHRONY ŚRODOWISKA

W RZESZOWIE

al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów

WOOŚ.420.16.3.2019.PM.28

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.),

w związku z wnioskiem Gminy Ostrów, 39-103 Ostrów 225, z dnia 12 marca 2019 r., znak: ROŚ.6220.1.2019, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
z wydzielonymi kwaterami na odpady niebezpieczne (azbest) w Kozodrzy, gmina Ostrów – budowa kwatery nr 13 na odpady inne niż niebezpieczne i obojętne oraz budowa kwatery
nr A3 na odpady niebezpieczne – azbestowe wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną związaną z rozbudową składowiska odpadów
,

REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE

PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

W dniu 16 sierpnia 2019 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji ww. przedsięwzięcia.

W dniach od 20 sierpnia 2019 r. do 18 września 2019 r. każdy może zapoznać się
z treścią
ww. decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie przy al. Józefa Piłsudskiego 38, w pokoju nr 44 oraz w siedzibie
Urzędu Gminy Ostrów, w godzinach pracy tych Urzędów.

Z up. REGIONALNEGO DYREKTORA

OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE

(-)

Antoni Pomykała

p.o. Z-cy Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Regionalny Konserwator Przyrody w Rzeszowie

(podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym)

Otrzymują:

1. Społeczeństwo za pośrednictwem BIP i tablicy ogłoszeń RDOŚ w Rzeszowie

2. Społeczeństwo za pośrednictwem Urzędu Gminy Ostrów, 39-103 Ostrów 225, zgodnie z art. 38 i art. 85 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko – doręczenie elektroniczne ePUAP

Do wiadomości:

1. Gmina Ostrów, 39-103 Ostrów 225 – doręczenie elektroniczne ePUAP

2. WOOŚ; aa

 

OBWIESZCZENIE.DOC

  • Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
  • Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce
  • Powiat ropczycko-sędziszowski
  • Podkarpackie - przestrzeń otwarta
  • Urząd pracy w Ropczycach
  • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS Ropczyce
  • Lasovia - lokalna grupa działania
  • ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach
  • ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych
Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu