Ostrów, dnia 29 sierpnia 2019 r.

Zawiadomienie

Informuję, że na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm./, zwołuję na dzień 6 września 2019r., na godzinę 900  sesję Rady Gminy w Ostrowie – sesja XI. Sesja odbędzie się w budynku Urzędu Gminy w Ostrowie - sala narad.

Poniżej przedstawiam proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie obecności i prawomocności obrad.
 3. Uwagi do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Informacja Wójta Gminy o działalności Urzędu Gminy oraz z wykonania uchwał w okresie międzysesyjnym.
 6. Dyskusja
 7. Podjęcie uchwał:
 • w sprawie zaciągnięcia od komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydacie na ławnika.
 • w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce,
 • w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce,
 • w sprawie zmiany uchwały  Nr XXII/185/12 z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego i zasady jego przyznawania oraz wysokość nagród ze specjalnego funduszu za osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze.
 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres trzech lat w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego, budynku gminnego nr 343 w Ociece z przeznaczeniem na salon fryzjerski, działka nr ewidencyjny 2037/1,
 • w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Ociece,
 • w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Ociece,
 • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów na lata 2019- 2025;
 • w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.
 1. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 2. Sprawy różne.
 3. Zakończenie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Józef Bajor

 

 • Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
 • Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce
 • Powiat ropczycko-sędziszowski
 • Podkarpackie - przestrzeń otwarta
 • Urząd pracy w Ropczycach
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS Ropczyce
 • Lasovia - lokalna grupa działania
 • ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach
 • ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych
Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu