Ostrów, dnia 23.09.2019r.

INFORMACJA

Informuję, że na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /j.t. Dz. U. 2016r.  poz. 446 ze zm. /, z w o ł u j ę na dzień 30 września 2019r. na godzinę 10ºº posiedzenie Rady Gminy Ostrów – sesja XII. Sesja odbędzie się w sali narad, w budynku Urzędu Gminy Ostrów.

Poniżej przedstawiam proponowany porządek obrad:

 

1.Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie obecności.     
3. Zatwierdzenie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Informacja Wójta Gminy o działalności Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja na temat przygotowania szkół i przedszkoli do nowego roku szkolnego 2019 – 2020.
7. Dyskusja.
8. Podjęcie uchwał:

 • w sprawie utworzenia Żłobka i nadania mu statutu
 • w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Ostrów
 • w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkiem, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Ostrów
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ropczycko-Sędziszowskiemu na realizację zadania publicznego
 • w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2019

9. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
10. Sprawy bieżące.
11. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Józef Bajor

 • Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
 • Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce
 • Powiat ropczycko-sędziszowski
 • Podkarpackie - przestrzeń otwarta
 • Urząd pracy w Ropczycach
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS Ropczyce
 • Lasovia - lokalna grupa działania
 • ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach
 • ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych
Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu