Ostrów, dnia 12 listopada 2019r.

INFORMACJA

 

Informuję, że na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /j.t. Dz. U. 2019r.  poz. 506 ze zm. /, zwołuję na dzień 20 listopada 2019r. na godzinę 1000 posiedzenie Rady Gminy Ostrów – sesja XIV. Sesja odbędzie się w sali narad, w budynku Urzędu Gminy Ostrów.

 

 

Poniżej przedstawiam proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie obecności.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Informacja Wójta Gminy o działalności Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Omówienie stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie gminy Ostrów.
 7. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz podejmowania działań zmierzających do zmniejszenia przestępczości na terenie gminy.
 8. Dyskusja
 9. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Kozodrzy.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Ociece.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia XVIII zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostrów.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 2/2019 w miejscowości Kozodrza w gminie Ostrów.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Ostrów na rok podatkowy 2020.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Ostrów.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów na lata 2019 – 2025.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.
 18. Analiza funkcjonowania Zakładu Usług Komunalnych oraz GZUK Sp. z o.o. pod kątem finansowym  i gospodarczym.
 19. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 20. Sprawy bieżące.
 21. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Józef Bajor

 

 • Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
 • Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce
 • Powiat ropczycko-sędziszowski
 • Podkarpackie - przestrzeń otwarta
 • Urząd pracy w Ropczycach
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS Ropczyce
 • Lasovia - lokalna grupa działania
 • ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach
 • ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych
Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu