INFORMACJA

Informuję, że na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /j.t. Dz. U. 2020r., poz. 713 ze. zm./, zwołuję na dzień 25 lutego  2021r. na godzinę  1300 - XXVI Sesję Rady Gminy Ostrów. Sesja odbędzie się w sali budynku OSP Ostrów.

Poniżej przedstawiam proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie obecności.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Informacja Wójta Gminy o działalności Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności GOPS w Ostrowie za 2020 rok.
 7. Dyskusja.
 8. Podjęcie uchwał:
 • Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Ostrowie na 2021r.
 • Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy komisji stałych Rady Gminy w Ostrowie na 2021r.
 • Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2019w miejscowościach: Ostrów, Kozodrza, Kamionka i Skrzyszów w gminie Ostrów.
 • Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego, (w m. Wola Ociecka).
 • Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego, (w m. Ocieka).
 • Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego, (w m. Wola Ociecka i Ostrów).
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany WPF na lata 2021-2027.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2021.

  9. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
  10. Sprawy bieżące.
  11. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Józef Bajor

 

Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w KamioncePowiat ropczycko-sędziszowskiPodkarpackie - przestrzeń otwartaUrząd pracy w Ropczycach

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS RopczyceLasovia - lokalna grupa działania ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych

Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu