INFORMACJA

 

Informuję, że na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /j.t. Dz. U. 2021r.  poz. 1372/, z w o ł u j ę na dzień 16 września 2021r. na godzinę 11ºº posiedzenie Rady Gminy Ostrów – sesja XXXI. Sesja odbędzie się w sali , w budynku Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z siedzibą w Kamionce.

 

 

Poniżej przedstawiam proponowany porządek obrad:

 

1.Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie obecności.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Informacja Wójta Gminy o działalności Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym.
6. Dyskusja.

7. Podjęcie uchwał:

  • w sprawie przyjęcia projektu zmian w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ostrów,
  • w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Ostrów na rok szkolny 2021/2022,
  • w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród ze specjalnego funduszu za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i zespołach szkolno – przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ostrów,
  • w sprawie: zmieniająca uchwałę Nr XXIX/229/21 Rady Gminy w Ostrowie z dnia 29 czerwca 2021r. w sprawie: zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury.
  • w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie udziału w nieruchomości położonej w Borku Małym,
  • w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości położonej w Skrzyszowie,
  • w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2021.

8. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
9. Sprawy bieżące.
10. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Józef Bajor

 

Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w KamioncePowiat ropczycko-sędziszowskiPodkarpackie - przestrzeń otwartaUrząd pracy w Ropczycach

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS RopczyceLasovia - lokalna grupa działania ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych

Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu