INFORMACJA

Informuję, że na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /j.t. Dz. U. 2021r.  poz. 1372 /, z w o ł u j ę na dzień 26 października 2021r. na godzinę 1100 posiedzenie Rady Gminy Ostrów – sesja XXXII. Miejsce przeprowadzenia obrad: sala narad w budynku Urzędu Gminy w Ostrowie.

 

 

Poniżej przedstawiam proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie obecności.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Informacja Wójta Gminy o działalności Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwał:
  • w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu w zakresie utrzymania chodników, ścieżek rowerowych przy drodze wojewódzkiej;
  • w sprawie przyjęcia od Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego zadania zarządzania drogami powiatowymi;
  • w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości położonej w Kozodrzy;
  • w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości położonej w Kozodrzy;
  • w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej położonej w m. Kamionka;
  • w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego i zawarcie porozumienia;
  • w sprawie zmiany w budżecie gminy Ostrów na rok 2021;
  • w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 7. Przedstawienie informacji z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych złożonych wg stanu na dzień 31.12.2020r.
 8. Przedstawienie informacji na temat przygotowania szkół i placówek przedszkolnych na terenie gminy Ostrów do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2021-2022.
 9. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 10. Sprawy bieżące.
 11. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Józef Bajor

 

Powiat ropczycko-sędziszowskiPodkarpackie - przestrzeń otwartaUrząd pracy w Ropczycach

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS RopczyceLasovia - lokalna grupa działania ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych

Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu