Ostrów, dnia 10 listopada 2021r.

INFORMACJA

 

Informuję, że na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /j.t. Dz. U. 2021r.  poz. 1372 z zm. /, z w o ł u j ę na dzień 25 listopada 2021r. na godzinę 1100 posiedzenie Rady Gminy Ostrów – sesja XXXIII. Miejsce przeprowadzenia obrad: sala Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce.

 

 

Poniżej przedstawiam proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie obecności.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Informacja Wójta Gminy o działalności Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Dyskusja
 7. Podjęcie uchwał:
  • w sprawie użytku ekologicznego,
  • w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok,
  • w sprawie obniżenia średniej ceny żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Ostrów na rok podatkowy 2022,
  • w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
  • w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Ostrów,
  • w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy w Ostrowie,
  • w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Ostrowie,
  • w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2021,
  • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów 2021 – 2027.
 8. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 9. Sprawy bieżące.
 10. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Józef Bajor

 

Powiat ropczycko-sędziszowskiPodkarpackie - przestrzeń otwartaUrząd pracy w Ropczycach

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS RopczyceLasovia - lokalna grupa działania ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych

Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu