INFORMACJA

Informuję, że na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /j.t. Dz. U. 2021r., poz. 1372 ze zm./, zwołuję na dzień 28 luty  2022r. na godzinę 1200 - XXXVI Sesję Rady Gminy Ostrów. Sesja odbędzie się w sali narad, w budynku Urzędu Gminy w Ostrowie.

Poniżej przedstawiam proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie obecności.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Informacja Wójta Gminy o działalności Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowie za 2021r.
 7. Dyskusja
 8. Podjęcie uchwały:
  1. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Ostrowie na 2022r;
  2. w sprawie uchwalenia planu pracy komisji stałych Rady Gminy w Ostrowie na 2022r;
  3. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok;
  4. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ropczycko – Sędziszowskiemu na realizację zadania publicznego (pomoc finansowa 150 000zł);
  5. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ropczycko – Sędziszowskiemu na realizację zadania publicznego(pomoc finansowa 300 000zł);
  6. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego;
  7. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr XXXII/249/21 Rady Gminy w Ostrowie z dnia 26 października 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej położonej w m. Kamionka;
  8. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2020 w miejscowościach Blizna, Kamionka, Kozodrza i Skrzyszów w gminie Ostrów – cześć I;
  9. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości położonej w Kozodrzy;
  10. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej w Kozodrzy na rzecz dotychczasowego dzierżawcy;
  11. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/109/19 z dnia 30 września 2019r., w sprawie utworzenia Żłobka i nadania mu statutu;
  12. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Ostrów;
  13. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Ostrów uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach;
  14. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/229/21 Rady Gminy w Ostrowie z dnia 29 czerwca 2021r. w sprawie  zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury;
  15. w sprawie zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ostrów;
  16. w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2022.
  17. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów na lata 2022 – 2030.
 9. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 10. Sprawy bieżące.
 11. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Józef Bajor

 

Powiat ropczycko-sędziszowskiPodkarpackie - przestrzeń otwartaUrząd pracy w Ropczycach

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS RopczyceLasovia - lokalna grupa działania ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych

Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu