Ostrów, dnia 27 września  2022r.

INFORMACJA

Informuję, że na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /j.t. Dz. U. 2022r., poz. 559/, zwołuję na dzień 5 października 2022r. na godzinę 1200 - XLIII Sesję Rady Gminy Ostrów. Sesja odbędzie się w sali narad, w budynku Urzędu Gminy w Ostrowie.

Poniżej przedstawiam proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie obecności.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Stwierdzenie przyjęcia protokołów z XLI sesji i XLII-nadzwyczajnej sesji.
 5. Informacja Wójta Gminy o działalności Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Gminy Ostrów.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki opłaty podwyższonej na terenie gminy Ostrów.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonych na obszarze Gminy Ostrów.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ostrów.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług  w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego zadania zarządzania drogami powiatowymi.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Zarządu Okręgu Podkarpackiego ZNP dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady Gminy w Ostrowie w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów specjalnych zatrudnionych w szkołach podstawowych i zespołach szkolno-przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Ostrów.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Zarządu Okręgu Podkarpackiego ZNP dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady Gminy w Ostrowie w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla psychologów zatrudnionych w szkołach podstawowych i zespołach szkolno-przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Ostrów.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla pedagogów specjalnych zatrudnionych w szkołach podstawowych i zespołach szkolno – przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Ostrów.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla psychologów zatrudnionych w szkołach podstawowych i zespołach szkolno – przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Ostrów.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Ostrów na rok szkolny 2022/2023.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Ostrów na lata 2022 – 2025.”
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Borku Małym, stanowiącej własność Gminy Ostrów.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Kamionce na rzecz jej użytkownika wieczystego, stanowiącej własność Gminy Ostrów.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Kamionce na rzecz jej użytkownika wieczystego, stanowiącej własność Gminy Ostrów.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w Zdżarach.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2022.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów na lata 2022 – 2030.
 26. Interpelacje, zapytania Radnych i wolne wnioski.
 27. Zamknięcie obrad XLIII sesji Rady Gminy Ostrów.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/Rafał Nędza

 

Powiat ropczycko-sędziszowskiPodkarpackie - przestrzeń otwartaUrząd pracy w Ropczycach

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS RopczyceLasovia - lokalna grupa działania ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych

Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu