Nabór wniosków o udzielenie dotacji do zabytku znajdującego się na terenie gminy Ostrów w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Gmina Ostrów ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji dla podmiotów posiadających tytuł prawny do zabytku znajdującego się na terenie gminy Ostrów (ujętego w rejestrze zabytków lub w gminnej ewidencji zabytków) wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.

Zgodnie z regulaminem Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, wnioskodawcą o środki na dotacje na prace przy zabytkach mogą być wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego, które udzielają dotacji w trybie art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Gmina Ostrów może udzielać wspomnianych dotacji na zasadach określonych w uchwale Rady Gminy Ostrów z dnia 1 marca 2023 roku.

Wnioski o udzielnie dotacji można składać osobiście w Urzędzie Gminy Ostrów, 39-103 Ostrów 225, korespondencyjnie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe lub elektronicznie za pośrednictwem skrytki ePUAP Urzędu Gminy /f7622deidm/skrytka, w terminie do 28marca 2023r.


Wnioskodawcy, którzy chcą ubiegać się o wsparcie z Rządowego Programu Ochrony Zabytków składają:

-wniosek o udzielenie dotacji wraz z załącznikami (załącznik nr 1),

-klauzulę informacyjną RODO,

-Informację dot. pomocy publicznej,

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu: tel. 17 744 93 16.

Szczegóły dotyczące Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

 

Załączniki:

1. Wniosek o udzielenie dotacji

 

 

 

Powiat ropczycko-sędziszowskiPodkarpackie - przestrzeń otwartaUrząd pracy w Ropczycach

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS RopczyceLasovia - lokalna grupa działania ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych

Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu