Ostrów, dnia 17 stycznia 2024r.

IINFORMACJA

Informuję, że na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /j.t. Dz. U. 2023r., poz. 40 ze zm./, zwołuję na dzień 30 stycznia  2024r. na godzinę  1400 - LX Sesję Rady Gminy Ostrów (sesja budżetowa). Sesja odbędzie się w sali widowiskowej Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Ostrów w Kamionce.

Poniżej przedstawiam proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie obecności.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Informacja Wójta Gminy o działalności Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Dyskusja.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu gminy na 2024r.:
 • Odczytanie projektu uchwały budżetowej.
 • Przedstawienie opinii i wniosków Komisji Rady, w tym opinii Komisji Rewizyjnej.
 • Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie projektu uchwały budżetowej.
 • Przedstawienie stanowiska Wójta Gminy w sprawie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy i opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.
 • Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej.
 • Głosowanie.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów na lata 2024 – 2034.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ropczycko – Sędziszowskiemu na realizację zadania publicznego.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Gminy Ostrów na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków z terenu Gminy Ostrów w roku 2024. (1)
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Gminy Ostrów na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków z terenu Gminy Ostrów w roku 2024. (2)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2024 – 2026.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, a także trybu ich pobierania oraz szczegółowych warunków przyznawania usług sąsiedzkich, wymiaru i zakresu usług sąsiedzkich oraz sposobu rozliczania ich wykonywania.
 9. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 10. Sprawy bieżące.
 11. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Rafał Nędza

 

Powiat ropczycko-sędziszowskiPodkarpackie - przestrzeń otwartaUrząd pracy w Ropczycach

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS RopczyceLasovia - lokalna grupa działania ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych

Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu