O B W I E S Z C Z E N I E

w sprawie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  

      Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jedn. Dz. U. z 2017r., poz. 1257, z późn. zm./ oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz.U. z 2017r., poz. 1073 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek

Gminy Ostrów, 39-103 Ostrów, została wydana decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą:

Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku – Domu Kultury w Kamionce, w tym rozbudowa obiektu o salę wielofunkcyjną oraz wykonanie zadaszenia balkonów i tarasów - na działkach o nr ewid.: 1597/1, 1598, 1627 położonych w obrębie ewidencyjnym Kamionka, w jednostce ewid. Ostrów.

     Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z aktami sprawy znajduje się do wglądu w Referacie Inwestycji, Zamówień Publicznych i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Ostrów, pok. nr 15.

  • Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
  • Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce
  • Powiat ropczycko-sędziszowski
  • Podkarpackie - przestrzeń otwarta
  • Urząd pracy w Ropczycach
  • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS Ropczyce
  • Lasovia - lokalna grupa działania
  • ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach
  • ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych
Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu