Ostrów, dnia 18 grudnia 2018r..

INFORMACJA

Informuję, że na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /j.t. Dz. U. 2018r., poz. 994 ze. zm./, z w o ł u j ę na dzień 28 grudnia 2018r. na godzinę 1100 - IV Sesję Rady Gminy Ostrów (sesja budżetowa). Sesja odbędzie się w sali narad, w budynku Urzędu Gminy w Ostrowie.

Poniżej przedstawiam proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie obecności.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Informacja Wójta Gminy o działalności Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Dyskusja.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu gminy na 2019r.:
 • Odczytanie projektu uchwały budżetowej.
 • Przedstawienie opinii i wniosków Komisji Rady, w tym opinii Komisji Rewizyjnej.
 • Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie projektu uchwały budżetowej.
 • Przedstawienie stanowiska Wójta Gminy w sprawie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy i opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.
 • Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej.
 • Głosowanie.

 

8. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów na lata 2019-2025.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy Ostrów na 2018 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia statusu pomnika.

11. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości w miejscowości Blizna.

12. Podjęcie uchwały w sprawie: przejęcia od Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego zadania zarzadzania drogami  powiatowymi.

 1. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 2. Sprawy bieżące.
 3. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Józef Bajor

 • Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
 • Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce
 • Powiat ropczycko-sędziszowski
 • Podkarpackie - przestrzeń otwarta
 • Urząd pracy w Ropczycach
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS Ropczyce
 • Lasovia - lokalna grupa działania
 • ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach
 • ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych
Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu