O B W I E S Z C Z E N I E
w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego / tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 2096, z późn. zm./ oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz.U. z 2018r., poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek Gminy Ostrów, 39-103 Ostrów, została wydana decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą:  
„Zmiana sposobu użytkowania (wraz z przebudową) części istniejącego budynku szkoły podstawowej z oddziałem przedszkolnym – na żłobek - na działce nr ewid. 332 położonej w m. Zdżary, gmina Ostrów”
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z aktami sprawy znajduje się do wglądu w Referacie Inwestycji, Zamówień Publicznych i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Ostrów, pok. nr 15.

Obwieszczenie - PDF

  • Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
  • Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce
  • Powiat ropczycko-sędziszowski
  • Podkarpackie - przestrzeń otwarta
  • Urząd pracy w Ropczycach
  • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS Ropczyce
  • Lasovia - lokalna grupa działania
  • ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach
  • ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych
Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu