flag yellow low

PROW 2014 2020 logo kolor

 
 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami i zasilaniem energetycznym dla miejscowości Wola Ociecka” mająca na celu wsparcie rozwoju Gminy Ostrów poprzez poprawę warunków życia mieszkańców oraz zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej sołectwa Wola Ociecka, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Gospodarka wodno-ściekowa” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

 

 

 

DSC04753Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej przyczyni się do ograniczenia procesu przedostawania się niebezpiecznych substancji zagrażających życiu i zdrowiu ludzi do wody i gleby oraz dotrzymania bezpiecznych wskaźników emisyjnych w odniesieniu do pozostałych substancji zagrażających ekosystemom wodnym.

Rozwój infrastruktury kanalizacji sanitarnej oraz zapewnienie jej prawidłowego funkcjonowania przyczyni się do wzrostu atrakcyjności gospodarczej oraz turystycznej Woli Ocieckiej. Odpowiednie warunki techniczne budowanej sieci pozwolą na dostosowanie warunków funkcjonowania potencjalnych przedsiębiorstw do wymogów sanitarnych nakładanych przez państwo i Unię Europejską.

Realizacja projektu zakłada powstanie 176 przyłączy do gospodarstw indywidulanych i instytucji, wykonanie 21 km sieci kanalizacyjnej oraz 18 szt. przepompowni ścieków.

Wartość zadania” 5 355 tys. zł.

 

Powiat ropczycko-sędziszowskiPodkarpackie - przestrzeń otwartaUrząd pracy w Ropczycach

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS RopczyceLasovia - lokalna grupa działania ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych

Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu