URZĄD GMINY
W OSTROWIE
39-103 OSTRÓW 225

                                                                   

ROŚ.6220.5.2017                                                                         

Ostrów, dnia 22.08.2017 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

o zakończeniu postępowania

Na podstawie art. 10 § 1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017, poz.1257 j.t.) zawiadamiam strony postępowania że tut. Organ, zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn.

„Przebudowa mostu przez rzekę Wielopolka (Brzeżnica) w miejscowości Kozodrza, w ciągu drogi powiatowej Nr 1329 R Zdżary-Witkowice, km 5+873.

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 K.p.a. organ administracji obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 K.p.a. informuje, że z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Ostrowie, 39-103 Ostrów 225, pokój nr 23 oraz zgłosić swoje uwagi do 5 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia, tj. 12.09.2017 r.

Ponieważ w przedmiotowej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 49 kpa – Niniejsze zawiadomienie - obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie internetowej gminy www.ostrow.gmina.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. urzędu oraz w miejscu inwestycji.

Otrzymują:

  1. Gmina Ostrów
  2. Strony postępowania
  3. a/a.

 

Powiat ropczycko-sędziszowskiPodkarpackie - przestrzeń otwartaUrząd pracy w Ropczycach

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS RopczyceLasovia - lokalna grupa działania ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych

Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu