WÓJT  GMINY  OSTRÓW
o g ł a s z a


II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Skrzyszowie, z przeznaczeniem pod zabudowę.


Przetarg odbędzie się w dniu 09 października 2017r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy w Ostrowie, sala nr 29 (III piętro).

Przedmiotem II przetargu są:

1. Działka nr 218/23 o pow. 0,1083 ha, powstała z podziału działki nr 218/15 obj. księgą wieczystą nr RZ1R/00051489/3.  
Cena wywoławcza wynosi 27.400,00 zł. (dwadzieścia siedem tysięcy czterysta zł.)
Wadium wynosi 1400,00 zł (jeden tysiąc czterysta zł);

2. Działka nr 218/24 o pow. 0,1459 ha, powstała z podziału działki nr 218/15 obj. księgą wieczystą nr RZ1R/00051489/3.
Cena wywoławcza wynosi 30.850,00 zł. (trzydzieści tysięcy osiemset pięćdziesiąt zł.)
Wadium wynosi 1600,00 zł (jeden tysiąc sześćset zł);

Obydwie działki położone są w terenie nie objętym planem zagospodarowania przestrzennego. Zabudowa budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym możliwa na podstawie wydanej w 2015r. decyzji o warunkach zabudowy.
Działki położone w terenie zabudowanym, od strony południowej w niedalekim sąsiedztwie autostrady A-4 a od strony północnej w pobliżu kompleksu leśnego.
Nieruchomości wymienione w niniejszym ogłoszeniu nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz zobowiązaniami.
I Przetarg na w/w działki, który odbył się 10 lipca 2017r. zakończył się wynikiem negatywnym.

Warunki przetargu :
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium  przelewem na konto Gminy Ostrów Nr 60 9171 0004 0000 1300 2000 0100 BS Ropczyce w taki sposób aby najpóźniej w dniu  04 października 2017r. wadium znajdowało się na w/w koncie.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia  nieruchomości.
Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie (nie później niż przed upływem 3 dni) po zakończeniu przetargu.
W ten sam sposób wadium zostanie zwrócone w przypadku odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika od zawarcia umowy.
Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Cena nieruchomości uzyskana w przetargu podlega zapłacie przez kupującego nie później  niż 3 dni przed zawarciem umowy  notarialnej.
Koszty umowy notarialnej i innych opłat ponosi kupujący.

Wójt Gminy Ostrów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.         

Bliższych informacji udziela się w Referacie Inwestycji, Zamówień Publicznych i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Gminy Ostrów, pokój nr 8, tel. 177449302 lub pokój nr 15, tel.177449321.

 

Powiat ropczycko-sędziszowskiPodkarpackie - przestrzeń otwartaUrząd pracy w Ropczycach

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS RopczyceLasovia - lokalna grupa działania ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych

Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu