Ostrów, dn. 2017-09-19

INFORMACJA

                 Informuję, że na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z póź.zm.) zwołuję na dzień 26 września 2017 r.

na godz. 9.00 – XXXIX Sesję Rady Gminy Ostrów. Sesja odbędzie się w sali narad,

w budynku Urzędu Gminy Ostrów.  

Poniżej przedstawiam proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie obecności.

3. Zatwierdzenie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Wystąpienie Starosty Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego – Pana Witolda Darłaka.

6. Wystąpienie przedstawiciela Firmy Usługowo – Handlowej „AREL” w sprawie dzierżawy,

   zakupu działki wchodzącej w SSE Podstrefa Ostrów.

7. Wystąpienie przedstawiciela firmy „OPTIMUM” w sprawie budowy biogazowni.

8. Dyskusja

9. Informacja Wójta Gminy Ostrów o działalności w okresie międzysesyjnym.

10. Informacja na temat przygotowania szkól do nowego roku szkolnego, informacja

     o wynikach egzaminu gimnazjalnego i nadzoru pedagogicznego.

11.Sprawozdanie z działalności OSP za rok 2016.

12. Dyskusja

13. Podjęcie uchwał:

     a) w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/166/17 Rady Gminy w Ostrowie

         z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu

         zagospodarowania przestrzennego Nr 2/2017 w miejscowościach Skrzyszów, Zdżary,

         Blizna, Ocieka i Kamionka w gminie Ostrów

     b) w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Skrzyszowie

     c) w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ostrów

     d) w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie

         odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania

         tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę

     e) w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami

         komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty za pojemnik o określonej pojemności

     f) w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi

         w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników

         bezodpływowych

     g) w sprawie zmiany w Statucie Gminy Ostrów

     h) w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2017

14. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

15. Sprawy bieżące.

16. Zakończenie obrad.    

                                                                                     Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                   Józef Bajor

 

Powiat ropczycko-sędziszowskiPodkarpackie - przestrzeń otwartaUrząd pracy w Ropczycach

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS RopczyceLasovia - lokalna grupa działania ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych

Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu