URZĄD GMINY
W OSTROWIE
39-103 OSTRÓW 225

 

 

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

           

„Przebudowie mostu przez rzekę Wielopolka (Brzeźnica) w miejscowości Kozodrza, w ciągu drogi powiatowej Nr 1329 R Zdżary – Witkowice,
km 5+873”

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 poz. 1257ze zm) i art. 74 ust.3 oraz art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t.Dz.U. 2017 poz. 1405 zm.)

Zawiadamiam

że w dniu 19.09.2017 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie mostu przez rzekę Wielopolka (Brzeźnica) w miejscowości Kozodrza, w ciągu drogi powiatowej Nr 1329 R Zdżary – Witkowice, km 5+873”

Ponieważ w przedmiotowej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 49 kpa – Niniejsze zawiadomienie - obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie internetowej gminy www.ostrow.gmina.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. urzędu oraz w miejscu inwestycji.

Ponadto zgodnie z art. 85 ust. 3 cyt. wyżej ustawy informuje się o możliwości zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy w tym z uzgodnieniem dokonanym ze Starostą Ropczycko-Sędziszowskim w Ropczycach oraz opinią Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ropczycach.

Uwagi i wnioski można składać w siedzibie Urzędu Gminy w Ostrowie - Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Rozwoju Lokalnego i Promocji Gminy, pokój nr 23, tel. 745-11-60 w godzinach od 800 do 1500.

            Zgodnie z art. 41 § 1 kpa strony postępowania oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu.

            Zgodnie z art.49 kpa niniejsze zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. w dniu 4 października 2017 r.

                  

Otrzymują:

  1. Starostwo Powiatowe w Ropczycach - pełnomocnik
  2. strony postępowania – obwieszczenie
  3. a/a.

 

Powiat ropczycko-sędziszowskiPodkarpackie - przestrzeń otwartaUrząd pracy w Ropczycach

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS RopczyceLasovia - lokalna grupa działania ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych

Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu