Ostrów, dnia 31 października 2017r.

 

INFORMACJA

Informuję, że na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /j.t. Dz. U. 2017r., poz. 1875/, z w o ł u j ę na dzień 14 listopada 2017r. na godzinę 1000 - XLI Sesję Rady Gminy Ostrów. Sesja odbędzie się w sali narad, w budynku Urzędu Gminy Ostrów.

Poniżej przedstawiam proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie obecności.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Informacja Wójta Gminy o działalności Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Dyskusja
 7. Podjęcie uchwał:
 8. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta stanowiącej podstawę do ustalenia podatku rolnego na obszarze gminy Ostrów w 2018 roku;
 9. w sprawie określenia wysokości stawek podatkowych od nieruchomości;
 10. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Ostrów;
 11. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej publicznej szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Woli Ocieckiej w ośmioletnią Publiczna Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Woli Ocieckiej;
 12. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Skrzyszowie w ośmioletnią Publiczną szkołę Podstawową im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Skrzyszowie;
 13. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej szkoły Podstawowej im. Wilhelma Macha w Kamionce w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Wilhelma Macha w Kamionce;
 14. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Działaczy Ruchu Chłopskiego w Kozodrzy w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Działaczy Ruchu Chłopskiego w Kozodrzy;
 15. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Ostrowie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Henryka Sienkiewicza w Ostrowie;
 16. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Ociece w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Ociece i stwierdzenia przekształcenia Szkoły Filialnej w Zdżarach przyporządkowanej organizacyjnie dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Ociece w Szkołę Filialną w Zdżarach podporządkowaną organizacyjnie ośmioletniej Publicznej Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Ociece;
 17. w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce;
 18. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Bliźnie;
 19. w sprawie przyjęcia od Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego zadania zarządzania drogami powiatowymi;
 20. w sprawie przyjęcia od Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego zadania zarządzania drogami powiatowymi;
 21. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów na lata  2017 – 2025,
 22. w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2017

 

 1. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 2. Sprawy bieżące.
 3. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/_/ Józef Bajor

 

Powiat ropczycko-sędziszowskiPodkarpackie - przestrzeń otwartaUrząd pracy w Ropczycach

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS RopczyceLasovia - lokalna grupa działania ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych

Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu