Ostrów, dnia 21 września 2018r.

INFORMACJA

Informuję, że na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /j.t. Dz. U. 2018r., poz. 994 z późn. zm./, zwołuję na dzień 28 września  2018r. na godzinę 900 – LI  Sesję Rady Gminy Ostrów. Sesja odbędzie się w sali narad, w budynku Urzędu Gminy Ostrów.

Poniżej przedstawiam proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie obecności.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Informacja Wójta Gminy o działalności Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym.
 1. Informacja na temat przygotowania szkół i przedszkoli do nowego roku szkolnego 2018 – 2019.
 2. Dyskusja.
 1. Podjęcie uchwały:
 • w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu,
 • w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych celem zaopiniowania projektów statutów sołectw Gminy Ostrów,
 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego,
 • w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Kamionce,
 • w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w Kozodrzy,
 • w sprawie określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Ostrów,
 • w sprawie wykonania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej,
 • w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ostrów,
 • w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2018.
 1. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 2. Sprawy bieżące.
 3. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/Józef Bajor

 

Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w KamioncePowiat ropczycko-sędziszowskiPodkarpackie - przestrzeń otwartaUrząd pracy w Ropczycach

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS RopczyceLasovia - lokalna grupa działania ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych

Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu