Ostrów, dnia 12 stycznia 2022r.

IFORMACJA

Informuję, że na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /j.t. Dz. U. 2021r., poz. 1372 ze zm./, zwołuję na dzień 27 stycznia  2022r. na godzinę 1300 - XXXV Sesję Rady Gminy Ostrów (sesja budżetowa). Sesja odbędzie się w sali, w budynku Gminnego Centrum w Ostrowie z/s w Kamionce.

Poniżej przedstawiam proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie obecności.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Informacja Wójta Gminy o działalności Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Dyskusja.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu gminy na 2022r.:
 • Odczytanie projektu uchwały budżetowej.
 • Przedstawienie opinii i wniosków Komisji Rady, w tym opinii Komisji Rewizyjnej.
 • Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie projektu uchwały budżetowej.
 • Przedstawienie stanowiska Wójta Gminy w sprawie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy i opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.
 • Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej.
 • Głosowanie.

  8. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów na lata 2022 – 2028.
 1. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 2. Sprawy bieżące.
 1. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Ostrów

/-/ Józef Bajor

 

Powiat ropczycko-sędziszowskiPodkarpackie - przestrzeń otwartaUrząd pracy w Ropczycach

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS RopczyceLasovia - lokalna grupa działania ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych

Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu