INFORMACJA

Informuję, że na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /j.t. Dz. U. 2022r.  poz. 559 ze zm./, z w o ł u j ę na dzień 30 grudnia 2022r. na godzinę 1300 posiedzenie Rady Gminy Ostrów – sesja XLVI. Miejsce przeprowadzenia obrad: sala Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Ostrów z/s w Kamionce.

Poniżej przedstawiam proponowany porządek obrad:

Otwarcie sesji.

  1. Stwierdzenie obecności.
  2. Zatwierdzenie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  4. Informacja Wójta Gminy o działalności Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym.
  5. Dyskusja.
  6. Podjęcie uchwał:

7.1.  w sprawie uchwalenia  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2023 rok;

7.2.  w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLV/353/22 Rady Gminy w Ostrowie z dnia 30 listopada 2022r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego,

7.3.   w sprawie przystąpienia do sporządzenia XX zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostrów,

7.4.   w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 5/2022 w miejscowości Kamionka, Zdżary i Ostrów w gminie Ostrów,

7.5.   w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w Kamionce,

7.6.   w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w Bliźnie,

7.7.   w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieokreślony w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego w budynku gminnym nr 35A posadowionego na działce ewid. 1571/4 poł. w Ostrowie z przeznaczeniem na poszerzenie istniejącego salonu fryzjerskiego.

7.8.  w sprawie zmiany w budżecie gminy Ostrów na rok 2022 oraz zmiany uchwały własnej Nr XXXV/271/22 z dnia 27 stycznia 2022 roku,

7.9.   w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów na lata 2022 – 2030.

8.      Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

9.      Sprawy bieżące.

10.   Zakończenie obrad.

         Przewodniczący Rady Gminy
         /-/ Rafał Nędza

 

 

Powiat ropczycko-sędziszowskiPodkarpackie - przestrzeń otwartaUrząd pracy w Ropczycach

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS RopczyceLasovia - lokalna grupa działania ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych

Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu