10 zasad bezpiecznego stosowania niebezpiecznych substancji w gospodarstwie rolnym

 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego prowadzi kampanię prewencyjną, która ma na celu zapobieganie skutkom niewłaściwego stosowania i magazynowania w gospodarstwie rolnym niebezpiecznych substancji, np. środków ochrony roślin, nawozów, paliw itp. oraz popularyzowanie wiedzy o zagrożeniach i sposobach ochrony środowiska wśród mieszkańców wsi.

Intensyfikacja produkcji rolniczej, zmiany w technologii uprawy roślin i hodowli zwierząt spowodowały, że substancje niebezpieczne są magazynowane i stosowane w dużych ilościach. Każdy z wymienionych wyżej środków produkcji niewłaściwie użyty, magazynowany czy transportowany może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt. Środki te zawierają wiele substancji toksycznych i mogą negatywnie oddziaływać na inne pożyteczne żywe organizmy.

Niestety rolnicy często bagatelizują zasady bezpieczeństwa pracy podczas ich stosowania – narażają w ten sposób życie i zdrowie nie tylko własne, ale także osób postronnych. Najgroźniejsze są zatrucia ostre wywołane jednorazowym wchłonięciem dużej dawki preparatu. W innych przypadkach skutki oddziaływania tych substancji to zatrucia przewlekle, powstające na skutek kumulowania się w organizmie małych dawek substancji niebezpiecznych przez dłuższy okres czasu. Ich efektem są problemy zdrowotne ujawniające się po upływie nawet kilku czy kilkunastu lat, niezwykle trudne do identyfikacji i powiązania objawów z ekspozycją na działanie szkodliwych substancji w przeszłości.

Każdy rolnik wykorzystujący w swoim gospodarstwie niebezpieczne substancje powinien stosować następujące zasady:

  1. Pozyskuj niebezpieczne substancje zgodnie z prawem z legalnych źródeł.
  2. Zapoznaj się z etykietą produktu i stosuj się do zamieszczonych na niej zaleceń.
  3. Magazynuj niebezpieczne substancje zgodnie ze wskazaniami producentów i dostawców, w odpowiednich miejscach i na właściwym podłożu, z dala od źródeł wody, oddziaływania skrajnych temperatur, promieni słońca i opadów atmosferycznych.
  4. Oznakuj miejsca przechowywania niebezpiecznych substancji.
  5. Ogranicz dostęp do niebezpiecznych substancji osobom postronnym, np. dzieciom.
  6. Wykorzystuj niebezpieczne substancje zgodnie ze wskazaniami i w dawkach zalecanych przez producenta.
  7. Stosuj środki ochrony indywidualnej podczas kontaktu z substancjami niebezpiecznymi.
  8. Po użyciu niebezpiecznych substancji zutylizuj ich resztki wraz z opakowaniem, zgodnie z instrukcją
  9. Informuj osoby postronne o miejscach, w których zastosowano niebezpieczne preparaty.
  10. Poznaj zasady postępowania na wypadek przypadkowego kontaktu, spożycia, zatrucia niebezpieczną substancją.

Większości wypadków przy pracy można zapobiec, jeśli zostaną wcześniej podjęte odpowiednie działania prewencyjne. Warto pamiętać, że poprawa bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym nie zawsze wiąże się z koniecznością angażowania dużych środków finansowych. Bardzo często wystarczy świadomość zagrożeń występujących w gospodarstwie oraz konsekwentne ich eliminowanie. Bezpieczeństwo jest bezcenną wartością i integralnym elementem dobrze prowadzonego gospodarstwa.

Marek Ziobro
Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Ropczycach

 

Powiat ropczycko-sędziszowskiPodkarpackie - przestrzeń otwartaUrząd pracy w Ropczycach

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS RopczyceLasovia - lokalna grupa działania ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych

Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu