Ostrów, dnia 26 marca 2024r.

INFORMACJA

Informuję, że na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /j.t. Dz. U. 2023r., poz. 40 ze zm./, zwołuję na dzień 3 kwietnia  2024r. na godzinę 1500 - LXII Sesję Rady Gminy Ostrów.

Sesja odbędzie się w sali widowiskowej Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Ostrów w Kamionce.

Poniżej przedstawiam proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie obecności.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 1. Informacja Wójta Gminy o działalności Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym.
 2. Dyskusja.
 3. Podjęcie uchwał:
 • w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości,
 • w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ostrów w 2024r.,
 • w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Ostrów
 • w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2024.

  8.Przyjęcie zasobów pomocy społecznej za rok 2023.
 1. Przedstawienie sprawozdań z pracy komisji stałych Rady Gminy.
 2. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 3. Podsumowanie kadencji samorządu 2018 – 2024 oraz wręczenie podziękowań dla radnych.
 4. Sprawy bieżące.
 5. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Rafał Nędza

 

 

 

Powiat ropczycko-sędziszowskiPodkarpackie - przestrzeń otwartaUrząd pracy w Ropczycach

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS RopczyceLasovia - lokalna grupa działania ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych

Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu