Ostrów, dnia 10 kwietnia 2024r.

OS-4.0002.4.2024

INFORMACJA

Informuję, że na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /j.t. Dz. U. 2023r.  poz. 40 ze zm. /, zwołuję na dzień 17 kwietnia 2024r. na godzinę 1500 posiedzenie Rady Gminy w Ostrowie – sesja LXIII. Sesja odbędzie się w sali narad, w budynku Urzędu Gminy Ostrów.

Poniżej przedstawiam proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie obecności.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji – LXII/24.
 5. Informacja Wójta Gminy o działalności Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Dyskusja
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Ostrów.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2024.
 10. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 11. Sprawy bieżące.
 12. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Rafał Nędza

 

Powiat ropczycko-sędziszowskiPodkarpackie - przestrzeń otwartaUrząd pracy w Ropczycach

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS RopczyceLasovia - lokalna grupa działania ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach ePUAP system e-administracji do realizowania usług publicznych

Copyright © Urząd Gminy Ostrów
Realizacja StudioPixel.eu